Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Sociale wetenschappen 1.134510/3389/2425/1/71
Studiegids

Sociale wetenschappen 1.1

34510/3389/2425/1/71
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Sociale wetenschappen 1.1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanceulebroeck Valérie
Andere co-titularis(sen): Dehaes Shana, Hancké Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan de invloed van de visie van de zorgvrager en zijn omgeving op noden en behoeften benoemen (2.1.B.3) (niveau 1)
De student kan inspelen op de individuele noden en behoeften van de zorgvrager (2.1.B.3) (niveau 1)
De student kan rekening houden met de waarden en normen van de zorgvrager en de interactie hiervan met de omgeving (2.1.B.3) (niveau 1)

Leerinhoud

Binnen het OLOD komen volgende items aan bod:

Inleiding tot de psychologie

Sociologie voor verpleegkundigen: inleiding

Filosofie: Een inleiding

Communicatieve vaardigheden

 • Reflecteren: Door te leren reflecteren ga je als student je praktijkervaring integrerend verbinden met je al aanwezige kennis en opvattingen. Je eigen denkkader zet je even aan de kant om op een nieuwe manier te gaan kijken naar ‘vanzelfsprekendheden’.
 • Referentiekader: Een referentiekader is het geheel van opvattingen, waarden en normen, ervaringen op grond waarvan we handelen en de omgeving gaan beoordelen. Een persoon wordt gevormd door zijn opvoeding, de groep waartoe hij behoort, zijn cultuur, zijn scholing en levenservaring. Ook de taal en de stijl van leven zijn medebepalend. Ieder heeft dus een eigen referentiekader waarmee je de ander tegemoet treedt.
 • Leerstijlen: Mensen leren op verschillende wijzen, één daarvan is conditionering. Als verpleegkundige is kennis van deze leerstijlen zinvol om zo de patiënt hierover in te lichten en te ondersteunen in het aanvaarden en omgaan met zijn ziekteproces.
 • Noden en behoeften: Voor de verpleegkundige is het belangrijk dat ze kennis heeft van noden en behoeften en wat dit betekent in de zorgsituatie. Zo dienen de basisbehoeften steeds bevredigd te worden zodat patiënten hun mogelijkheden investeren om beter te worden.
 • Waarden en normen: In dit hoofdstuk ga je vanuit de cultuur kijken naar de waarden en normen die daarbij horen. Zo krijg je zicht op hoe deze cultuur de samenleving organiseert en hoe gedragspatronen groeien. Waarden en normen zijn belangrijke onderdelen van cultuur en komen in elke samenleving voor. Zij beïnvloeden het dagdagelijks denken en doen van de mensen in de samenleving, ook binnen de zorgsituatie.
 • Cultuur en geloof: Hier bekijk je het belang van rituelen, symbolen, waarden en helden en het verband met cultuur en geloof.
 • Principes van communicatie: Communicatie is niet enkel het verschaffen van informatie maar het biedt ook een basis voor steun en zorg. Als verpleegkundige dien je vertrouwd te zijn met de principes hiervan.
 • De roos van Leary
 • Evaluatie en feedback: Feedback betekent terugkoppeling, het is een aanvaardbare manier om de ander te laten weten hoe je zijn gedrag ervaart, welk effect het heeft op jou en welk gedrag je liever zou zien. Feedback is een cruciaal thema binnen je rol als verpleegkundige en in het omgaan met alle partijen die bijdragen tot het bereiken van een optimale zorgsituatie.
 • Kernkwadrant van Ofman

Door de docenten van Utrecht worden 4u voorzien rond communicatie en rond interculturele competentie. Hieruit komen ook 4 vragen op het examen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal 'Sociale wetenschappen 1.1' op Digitap

Sociale Wetenschappen voor Verpleegkunde, 3e custom editie 3rd editie | 9789043042468

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)2,00 uren
 • Omschrijving: Lessen collega's Utrecht
 • Opmerking: Lessen collega's Utrecht
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit een digitale toets van 2u. Het betreft een toets met kennis- en casusvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit een digitale toets van 2u. Het betreft een toets met kennis- en casusvragen.
Het examen in tweede zit is op dezelfde wijze opgebouwd.

Toetsing (tekst)

Het examen is een Digitaal examen. 

De leerstof gaat over de inhoud van de leerstof van communicatie, psychologie, sociologie en filosofie alsook vier vragen van de lessen door de docenten van Utrecht in het kader van internationalisering. 


Je bereikt de examenomgeving via https://toets.ap.be op een tablet met klavier van de hogeschool. Daarop log je in met je S-login en paswoord en je klikt door naar: Sociale Wetenschappen 1.1 examen. Let op, log-in en paswoord heb je dus op het examen nodig. Zorg dat je deze gegevens opgeslagen hebt in je eigen geheugen.
Het digitale examen is correct afgelegd als je op het einde de groene bol ziet verschijnen. Dit wordt door de docent die toezicht heeft samen met jou gecontroleerd, en enkel na de groene bol mag je aftekenen op de aanwezigheidslijst.
Er wordt geen giscorrectie toegepast.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.