Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 125676/3389/2425/1/27
Studiegids

Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1

25676/3389/2425/1/27
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Bonnez Yannic
Andere co-titularis(sen): Dehaes Shana, Schoeters Sharon, Van Gerwen Ellen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 125,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD is een basiskennis van het Engels vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan de uitgevoerde zorg evalueren en het zorgplan aanpassen / bijsturen rekening houdend met de mogelijke gewijzigde situatie van de patiënt en of de omgeving (1.5.A.2) (niveau 1)
De student kan de basisbegrippen van wetenschappelijk onderzoek beschrijven, gebruiken en implementeren (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de kennis betreffende een onderzoeksplan beschrijven en kan deze zelf opstellen en aanpassen (2.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de verschillende manieren van steekproeftrekking beschrijven met de daarbij horende begrippen en kan op een gefundeerde wijze een keuze maken en deze verantwoorden (2.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de vormen van kwalitatief onderzoek beschrijven en aageven hoe deze keuze gemaakt wordt en hoe ze uitgevoerd dienen te worden (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de verschillende manieren van ondersrapportage beschrijven en kan een gefundeerde keuze maken tussen de verschillende vormen (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de 8 verpleegkundige basisprincipes omschrijven en de wettelijke bepaling van de verpleegkundige opdracht beschrijven (2.3.B.3) (niveau 1)
De student kan inhoudelijk de belangrijkste verpleegkundige theorieën uitleggen in eigen woorden (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan uitgangspunten van de holistische mensvisie (met de 5 stellingen van Martha Rogers) en het concept intergrerende verpleegkunde weergeven (1.1.B.3) (niveau 1)
De student kan een zorgplan opstellen aan de hand van de verschillende fases van het verpleegkundig proces, verpleegkundige diagnose vaststellen, SMART-doelstellingen opstellen en verpleegkundige interventies opstellen (1.2.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1: Verpleegkundige onderzoeksmethoden
Kan de basiskenmerken van wetenschappelijk verantwoord onderzoek doen beschrijven
Kan de verschillende soorten onderzoek (fundamenteel, praktijkgericht, kwantitatief, kwalitatief, alsook met verschillende tijdsperspectieven) benoemen, alsook de verschillen onderling, en kan de kenmerken implementeren
Kan de wetenschappelijke, ethische en praktische eisen van wetenschappelijk onderzoek beschrijven en hanteren
Kan het onderzoeksproces met de verschillende fasen beschrijven en hanteren
Kan het onderzoeksplan beschrijven en hanteren
Kan de verschillende onderdelen van de probleemstelling beschrijven en hanteren
Kan een verantwoorde keuze maken tussen de grondvormen van wetenschappelijk onderzoek en kan deze keuze ook beargumenteren
Kan een onderzoeksontwerp interpreteren en opmaken, en weet welke onderdelen hierbij aan bod moeten komen
Kan de steekproeftrekking beschrijven, interpreteren en dit beargumenteren.
Kent de basisbegrippen onderzoekseenheden, populatie en steekproef en kan deze correct hanteren
Kent, hanteert en beschrijft de principes, types, geldigheid en responsmaximalisatie van aselecte steekproeven
Kent, hanteert en beschrijft de principes, types en externe geldigheid van niet-theoretische selecte steekproeven
Kent, hanteert en beschrijft de principes, types en externe geldigheid van theoretisch selecte steekproeven
Kan kwantitatief onderzoek via interviews en focusgroepen beschrijven, interpreteren en beargumenteren
Kan het onderzoeksproces in kwalitatief onderzoek beschrijven, interpreteren en beargumenteren
Kan een beschrijving geven van een interview, focusgroep, observatie en casestudy en kan de verschillen tussen deze aangeven en beargumenteren
Kan een keuze maken tussen de verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en kan deze keuze beargumenteren, rekening houdende met het onderzoeksonderwerp, bereidheid tot medewerking, tijdsduur, kostprijs, invloed van de omgeving, onderzoekseffecten en sociale wenselijkheid
Kent de verschillende soorten interviews met de rol van het interviewschema en de topic lijkt, en kan dit hanteren en beargumenteren
Kent de verschillende aspecten die nodig zijn voor het voorbereiding van een interview, en kan hiermee rekening houden bij het maken van de keuze voor onderzoeksontwerp
Kent de verschillende aspecten die van belang zijn bij het afnemen van interviews en kan deze hanteren
Kent de verschillende aspecten van het voorbereiding van focusgroepen en kan deze hanteren
Kent de verschillende manieren van dataverzameling via focusgroepen, en kan deze hanteren
Kent het belang van rapportage van wetenschappelijk onderzoek
Kent de verschillende rapportagevormen, en kan de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar afwegen om op die manier een beargumenteerde keuze te kunnen maken
Kent de verschillende aspecten van het onderzoeksrapport en kan deze hanteren
Kent de aandachtspunten voor het opstellen van een onderzoeksrapport en kan deze hanteren
Kent de verschillende aspecten van een mondelinge rapportage, en kan deze hanteren
Kent de verschillende aandachtspunten van een mondelinge rapportage en kan deze hanteren
Kent de verschillende stappen om een ethisch verantwoord onderzoek te doen.
Kent een informed consent, en kan dit opstellen en hanteren.

Deel 2: Verpleegkundige modellen en theorieën
Wat is verpleegkunde?
Belangrijke evoluties voor de verpleegkunde en de gezondheidszorg
Holistische mensvisie
Integrerende verpleegkunde
Verpleegkundige theorieën/modellen

Het verpleegkundig proces
Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces
Het verpleegkundig proces:

  • Anamnesefase
  • Verpleegkundig probleem / verpleegkundige diagnosestelling
  • Planning van de resultaten
  • Planning van de interventie
  • Uitvoeringsfase
  • Evaluatiefase
  • Ontslagplanning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderzoeksvaardigheden Voor onderwijs, zorg en welzijn – editie 2023 - Caroline Neckebroeck, Inge Vanderstraeten, Mieke Verhaeghe - ISBN 978-94-641-7785-5

Cursus

Zakboek : verpleegkundige diagnosen - Lynda Juall Carpenito-Moyet - 2023 6de druk - EAN 9789001753252

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen112,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen: verpleegkundige onderzoeksmethoden: 50% + Verpleegkundige modellen en theorieën / Carpenito: 50%.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen: verpleegkundige onderzoeksmethoden: 50% + Verpleegkundige modellen en theorieën / Carpenito: 50%.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.