Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Klinisch Onderwijs 1: Domeinstage 130911/3389/2425/1/22
Studiegids

Klinisch Onderwijs 1: Domeinstage 1

30911/3389/2425/1/22
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Klinisch Onderwijs 1: Domeinstage 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dehaes Shana
Andere co-titularis(sen): Bonnez Yannic, Bosmans Johan, Buyck Christophe, El Fekri Assia, Hereygers Nicky, Lenders Anouck, Matthyssen Benedicte, Present Evy, Schoeters Sharon, Soogen Peter, Spinnoy Karine, Van Assche Tom, Vanceulebroeck Valérie, Van Den Heuvel Anneleen, Vanden Panhuyzen Rina, Van der Linden Eva, Vandewalle Heidi, Van Gerwen Ellen, Van Hoof An, Vansteenbeeck Eva, Verlinde Joeri, Vermeiren Sofie, Verwimp Tom, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 252,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD zijn geen specifieke begincompetenties vereist. Enkel dient de student geslaagd te zijn (d.w.z. het label behaald) voor de casuïstiek van hygiënische zorgverlening, permanente evaluatie van de lessen hygiënische zorgverlening en het label parametercontrole, om toegelaten te worden op stage.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan het eigen leerproces reguleren door zichzelf en bronnen in de omgeving kritisch en gericht te analyseren en aan de hand van vooropgestelde doelen strategisch te handelen. De student communiceert met belanghebbenden op een correcte mondelinge en schriftelijke wijze, respecteert en draagt zorg voor relaties en de omgeving. Toont leiderschap en werkt efficiënt in team (1.1.A.1) (niveau 1).
1. Opbouwen - 4. Rekening houden met de filosofische en ideologische overtuiging en culturele aspecten (met inbegrip van gewoonten, gebruiken en rituelen) van de zorgvrager en zijn omgeving tijdens de voorbereiding van de zorgsituatie.
De student kan de zorgsituatie rapporteren aan de verantwoordelijke verpleegkundige. (1.4.B.2) (niveau 1)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager) hanteren voor de opbouw van een zorgsituatie. (2.3.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

Student past de aangereikte kennis en vaardigheden vanuit de overige leerlijnen toe in de beroepspraktijk. In het eerste modeltraject wordt hiertoe de aanzet gegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op het kennismaken met de beroepspraktijk. Hierbij dient student het volgende te bewijzen:
* Bewijzen van "veiligheidsbewust zijn".
* Bewijzen van "empathisch zijn".
* Bewijzen van "respectvol zijn".
* Bewijzen van "kritisch ingesteld zijn".
* Bewijzen van "contactbereid zijn".
* Bewijzen van "accuraat zijn".

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Stagereglement van de opleiding
Digitale leeromgeving

Zakboek Verpleegkundige Diagnosen. Zie wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1.
Medbook

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Werkplekleren en/of stage225,00 uren
Werktijd buiten de contacturen25,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Stage
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context22,00Stageopdracht
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context8,00Stageadministratie of stageboek

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie zonder examen. Om te slagen dient de student 10/20 te behalen voor het opleidingsonderdeel stage. Voor verdere richtlijnen aangaande evaluatie, zie "generiek stagereglement". Geen tweede examenperiode mogelijk, tenzij beschreven in het "generiek stagereglement".

De procedure “Medische opvolging bij stage en/of practica” zoals raadpleegbaar op student.ap.be voor studenten moet worden nageleefd. De student neemt kennis van de procedure “Medische opvolging bij stage en/of practica” zoals raadpleegbaar op student.ap.be en verbindt zich er toe deze procedure na te leven. Indien de student zijn eerste afspraak met betrekking tot het arbeidsgeneeskundig onderzoek niet nakomt, zal dit gesanctioneerd worden met een vermindering van één punt op de totaalscore van het desbetreffende opleidingsonderdeel (klinisch onderwijs 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2).

Kennis van het generiek stagereglement: voor de aanvang van de eerste officieel geplande stageweek dient elke stagiair het stagereglement door te nemen (beschikbaar op de digitale leeromgeving) en de inhoud te kennen. Het stagereglement is een praktische handleiding bij het stagegebeuren en een document om de stagiair bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor het eigen (stage)leerproces.

De stagiair maakt ten laatste op maandag, twee weken voor aanvang van de stage, de voorbereiding via Medbook. Dit niet tijdig doen, kan resulteren in een score van 0/8 voor het luik administratie van de betreffende stage.


Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de stagiair alle stage-uren effectief presteert. Om de eindcompetenties te kunnen beoordelen moet het stagedossier voor de door de opleiding voorziene deadline worden gefinaliseerd in Medbook. 
Het niet volledig presteren van de stage-uren of het niet tijdig finaliseren van het stagedossier kan leiden tot een score van 0 / 20 op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.
Het finaliseren dient te gebeuren ten laatste de eerste arbeidsdag na het beëindigen van de stageperiode zoals weergegeven in de stageplanning.
Enkel omwille van een geldige reden kan hiervan, in samenspraak met de betrokken stagebegeleider en de stagecoördinator, afgeweken worden. Dit wordt schriftelijk gemotiveerd door de stagiair en schriftelijk bevestigd door de betrokken stagebegeleider.
Indien het volledige stagedossier (stageboek + stage-opdracht) de eerste arbeidsdag na het beëindigen van de stageperiode niet wordt gefinaliseerd, maar wel binnen de 5 werkdagen, wordt dit als laattijdig aanzien. Dit resulteert in een score van 0/8 voor het luik administratie van de betreffende stage en een halvering van de punten op de stageopdracht.
Na 5 werkdagen (na het beëindigen van de stageperiode) wordt het stagedossier (stageboek + stageopdracht) als niet gefinaliseerd beschouwd. Door het niet finaliseren van het stagedossier binnen de 5 werkdagen (na het beëindigen van de stageperiode) wordt deze stageperiode als onvolledig uitgevoerd beschouwd. Het stagedossier bevat namelijk alle noodzakelijke informatie om de competenties op stage te kunnen beoordelen. Het kan aanleiding geven tot een 0 voor die betrokken
stageperiode (0 op stage, op stageboek én voor de stage-opdracht). Enkel omwille van een geldige reden kan hiervan, in samenspraak met de betrokken stagebegeleider, afgeweken worden. Dit wordt schriftelijk gemotiveerd door de stagiair en schriftelijk bevestigd door de betrokken stagebegeleider.

Het is de verantwoordelijkheid van de stagiair om een afspraak te maken om het stagedossier te bespreken. Deze afspraak dient gemaakt te worden, ten laatste 10 werkdagen na het beëindigen van de stageperiode. Geen aanstalten maken tot het maken van een afspraak (via AP e-mail) voor het bespreken van het stagedossier na de vastgestelde 10 werkdagen kan resulteren in een score van 0/8
voor het luik administratie van de betreffende stage.

Gezien de stage- en praktijkopdracht in de eerste examenperiode permanent geëvalueerd wordt aan de hand van competentiemeting zonder examen in een periode van het aantal weken gerelateerd aan het aantal te vervullen stage-uren, kan deze niet hernomen worden gezien de korte duurtijd van de tweede examenperiode.

Elke ongewettigde afwezigheid op stage kan leiden tot een score van 0/20 op het totale opleidingsonderdeel.

Het beroepsgeheim geldt gedurende alle stages en blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is of als de stage afgelopen is. Indien de student het beroepsgeheim schendt in de stage-opdracht, krijgt de student de score 0 op de stage-opdracht. Het schenden van het beroepsgeheim tijdens en/of na afloop van de stage wordt schriftelijk gemeld als vermoeden onregelmatigheid cfr. de richtlijnen in het onderwijs- en examenreglement.

Wanneer de stagiair een techniek uitvoert op stage die hij/zij nog niet geleerd heeft OF waarvoor hij/zij nog geen certificaat behaald heeft of niet geslaagd is, kan de stagiair maximaal 9 op 20 behalen voor deze stageperiode én scoort de stagiair een ‘0’ op volgende competenties:
• Zelfreflectie
• Kwaliteit van het werk
• Veiligheid
• Zelfvertrouwen
• Opnemen verantwoordelijkheid
Een uitzondering hierop is de techniek van babybadje.

Indien de stagiair een certificaat behaalde vorig academiejaar, maar voor dat opleidingsonderdeel professionele vaardigheden (PV) niet slaagde, vervalt dit certificaat. De student mag de techniek van dit certificaat pas opnieuw uitvoeren indien de student het certificaat opnieuw behaalt.

Voor alle reglementering: zie generiek stagereglement geldig voor het huidige academiejaar.

Studenten van de flexopleiding kunnen geen stage lopen op de afdeling waar ze zelf tewerkgesteld zijn. Zij krijgen een afdeling toegewezen waar zij de stage-uren zullen presteren.