Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Reflectieve Beroepsontwikkeling 126688/3389/2425/1/00
Studiegids

Reflectieve Beroepsontwikkeling 1

26688/3389/2425/1/00
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Reflectieve Beroepsontwikkeling 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanceulebroeck Valérie
Andere co-titularis(sen): Present Evy, Simons Hedda, Van der Linden Eva, Verwimp Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De werktijd buiten de contacturen bestaat uit 37 uren zelfstudie en 20 uren maatschappelijke dienstverlening.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan het portfolio aanvullen met de vereiste documenten; (1.1.A.2) (niveau 1)
1. Opbouwen - 6. Rapporteren van de zorgsituatie intra- en interprofessioneel.
De student kan zorgsituaties, die zich voordeden op de stageplaats, beschrijven. (1.6.B.1) (niveau 1)
3. Coördineren - 2. Regisseren van de zorgsituatie
De student kan het POP (ontwikkelingsplan) en/of PAP (persoonlijk actieplan) indien nodig aanpassen. (3.2.A.2) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit OLOD komen de volgende onderwerpen aan de orde:
De competenties: “zelfregulering en interpersoonlijke vaardigheden” staan centraal. Essentieel is dat de student leert reflecteren. Dit doet hij onder andere over de beroepsspecifieke competenties.
De fase waarin de student zich bevindt (omtrent zijn persoonlijke- en studieloopbaanontwikkeling) speelt hierbij een grote rol.

In het eerste jaar ligt de nadruk op de student die zijn weg leert kennen in de opleiding bachelor in de verpleegkunde. Hij is zich bewust van zijn motivatie om verpleegkundige te worden, kan dit verwoorden en onderzoekt het beroep “verpleegkunde”.
Hij werkt aan zijn zelfbeeld en brengt zijn studievoortgang in kaart. Door het invullen van de leer- en motivatietest leert hij zijn leersterkten, leerzwakten en motivatie beter kennen. Hij is zich bewust van de eigen leerstijl en heeft een plan/idee om deze optimaal te benutten.
De student start met het maken van zijn SWOT, POP en PAP en kent de beginselen van het reflecteren via de cirkel van Korthagen. De student anticipeert op het verzamelen van de attesten rond internationale competenties en de competentie 'zorg voor moeder en pasgeborene'. 

WC RBO:

Doel reflectieve beroepsontwikkeling
Portfolio
Leerstijlen volgens Kolb en Vermunt
Leer- en motivatietest
Smarti-doelen
Sterkten, zwakten, bedreigingen, kansen (SWOT)
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Persoonlijk actieplan (PAP)
Reflectie volgens de cirkel van Korthagen
Tutoring

Individuele sessies en groepssessies
De student legt een portfolio aan.
De student maakt opdrachten in verband met zijn studieloopbaan aan de hand van de aangeleerde theorie (zie WC) en verwoordt deze tijdens deze sessies

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus:
Reflectieve Beroepsontwikkeling 1

Lesmateriaal op Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional, M.C. Marie-José Geenen
2017, 2e druk, ISBN: 978-90-469-0199-1

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: IG
Vormen van groepsleren8,00 uren
 • Omschrijving: 4 sessies van 2 uren
 • Opmerking: groepssessies (4)
Vormen van groepsleren (avondtraject)2,00 uren
 • Opmerking: kennismaking tutoring
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren
 • Omschrijving: 20 uren MD en 37 uren zelfstudie
 • Opmerking: Er worden 2 uur werktijd voorzien voor het startmoment.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans: De student geeft op verscheidene momenten onderdelen van zijn portfolio af. De student houdt zich wat betreft indienen, voorbereiding, aan- en afwezigheid en opdrachten aan de gedetailleerde instructies in de syllabus. De verdeling van de score is terug te vinden in de toetsmatrijs.

Beoordelaar: RBO-coach

Afspraken m.b.t. afwezigheden:
Een afwezigheid is gewettigd als het afwezigheidsattest via Ibamaflex ingediend werd ten laatste de dag volgend op de ziekteperiode. Bij gewettigde afwezigheid kan de student een inhaalopdracht maken en alsnog een score verkrijgen voor de desbetreffende sessie/gesprek. Deze opdrachten staan steeds vermeld in de cursus. Wanneer de student niet tijdig de inhaalopdracht indient conform de richtlijnen in de syllabus, kunnen geen punten toegekend worden voor alle onderdelen verbonden aan de desbetreffende sessie/gesprek.

Bij een ongewettigde afwezigheid tijdens een sessie / gesprek wordt het cijfer ‘nul’ toegekend aan alle onderdelen die verbonden zijn aan de desbetreffende sessie/gesprek. (dus ook voorbereiding)
De vereiste uren Maatschappelijke Dienstverlening dienen cfr de richtlijnen uitgevoerd te worden, of de student kan maximaal een score van 9/20 behalen op het totale Olod. Indien de student niet het vereiste aantal uren tijdig gepresteerd heeft, kan hij een gemotiveerd schrijven richten aan het opleidingshoofd.

De student dient minimaal twee sessies (groep en/of individueel) bijgewoond te hebben om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel, anders kan de student maximaal een score van 9/20 behalen.