Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Sociale wetenschappen 27944/3389/2425/1/91
Studiegids

Sociale wetenschappen 2

7944/3389/2425/1/91
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Sociale wetenschappen 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanceulebroeck Valérie
Andere co-titularis(sen): Bonnez Yannic, Hancké Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 40,00

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit OLOD dient de student de volgende OLOD’s te hebben afgerond: Sociale Wetenschappen 1.1 en Sociale Wetenschappen 1.2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan sociale en communicatieve vaardigheden analyseren. De student benoemt hun betekenis in de zorgsituatie. (1.1.B.1) (niveau 2)
De student kan het leerproces van anderen analyseren (3.3.A.3) (niveau 2)
De student kan adequaat feedback geven en ontvangen (3.3.B.1) (niveau 2)
De student kan culturele aspecten die van belang zijn integreren in de zorgsituatie (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan handelen in functie van de interactie tussen het ziekteproces en de waarden en normen van de zorgvrager. Met de inzichten in het ziekte-inzicht van de zorgvrager ondersteunt hij de zorgvrager in de zorgsituatie (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan handelen in functie van de waarden en normen van de zorgvrager en zijn omgeving. Hij houdt hiermee rekening bij het opstellen van het zorgplan (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan de zorgvrager en zijn omgeving motiveren tot een levenswijze op maat (2.4.B.3) (niveau 1)
De student kande belangen van de zorgvrager vertegenwoordigen bij het intra-professionele team. Hij kan adequaat communiceren met dit team (1.6.B.1) (niveau 2)
De student kan de noden en behoeften benoemen in het mensbeeld van de zorgvrager (1.1.A.3) (niveau 2)
De student kan handelen vanuit de individuele noden en behoeften van de zorgvrager (1.1.B.3) (niveau 2)
De student kan aspecten van rouw beschrijven / herkennen, mogelijk aan de hand van een casus (2.2.B.1) (niveau 2)
De student kan een slecht nieuwsgesprek evalueren op basis van de drie stappen van het model van Keirse (2.2.B.1) (niveau 2)
De student kan de verschillende gedragingen voorafgaand aan suïcide zelf beschrijven en het dynamische proces schriftelijk weergeven (2.3.B.3) (niveau 2)
De student kan verbale en non-verbale uitingen bij suïcidale mensen beschrijven. (2.3.B.3) (niveau 2)
De student kan het verwerkingsproces evalueren aan de hand van zeven stadia (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan handelen in functie van de filosofische en ideologische overtuiging van de zorgvrager (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan een zorgsituatie inventariseren en rapporteren aan de verantwoordelijke (1.6.B.2) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

1. Analyse van gezondheid en gedrag (2 CU): in dit onderdeel wordt meer toelichting gegeven bij de wijze waarop je gezondheid kan benaderen en welke modellen er bestaan om gezondheidsvoorlichting en –promotie te realiseren binnen de maatschappelijke context. Aan dit onderdeel is een opdracht verbonden in verband met gezondheidspromotie. Deze telt mee voor 20% van het totale eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel.

2. Rouw en rouwverwerking en het slecht nieuwsgesprek

4. Begeleide praktijk. Deze leerstof wordt verwerkt aan de hand van een digitale leermodule. De theorie dient gekend te zijn voor het examen (kennistoets)

 • Omgaan met de operatiepatiënt: pre-, per- en postoperatief.
 • Informatie inwinnen /Informatie geven
 • Probleemoplossend gesprek
 • Consultgesprek
 • Slecht nieuws melden
 • Motiverend gesprek
 • Groepsdynamica

5. Omgaan met agressie

Voor studenten die de Comcases online module volgen: 
Aan de hand van concrete scenario's komen volgende thema's aan bod: anamnese, probleemoplossend gesprek, consultatie, slechtnieuwsgesprek en motiverend gesprek. Een korte probleemoplossende inleiding leidt naar online verwerkingstaken. De licentie voor deze module bedraagt 40 euro. Dit wordt door de student zelf bekostigd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basisboek operatieve zorg en technieken Auteur: Lotte Bolks Linda Bruggink-Gerrits
2017 (8ste editie) ISBN 9789036817554

Module ComCases: kost van de licentie 40 euro, wordt door de student zelf bekostigd.

Cursusmateriaal SW 2 op Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Sociale Wetenschappen voor Verpleegkunde, 3e custom editie 3rd editie | 9789043042468

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitaal examen
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00ComForPro Module
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:
Dit examen bestaat uit drie onderdelen:

Deel 1 (60%): Praktijk: Tijdens de digitale module ComforPro-N werk je online opdrachten uit. De beoordeling van deze module telt voor 60% mee van het totale eindcijfer voor SW2. Indien deze online module niet volledig beëindigd wordt, kan geen score toegekend worden. De score die die op het einde wordt toegekend is de ‘projectopdracht permanent’.
Deel 2 (20%): Op het digitaal examen krijg je een kennistoets met kennis- en casus vragen over de leerstof van de syllabus SW2, dit examen duurt 2 uur. Dit is de kennistoets.
Deel 3 (20%): Je krijgt een opdracht rond analyse van gezondheid en gedrag vanuit het ICF-model. Deze telt mee voor 20% van de totale score. Dit is de projectopdracht. De indiendatum wordt gecommuniceerd via het digitale leerplatform. Indien de student indient tussen 0 en 24 uur na de deadline, verminderen de behaalde punten met 25% waardoor er maximaal 15/20 gescoord kan worden. Indien de student indient tussen 24 en 48 uur na de deadline, verminderen de behaalde punten met 50% waardoor er maximaal 10/20 gescoord kan worden. Indien de student meer dan 48 uur na de deadline indient, behaalt de student een 0 op het opleidingsonderdeel in die examenkans.

Tweede examenkans:
Digitaal examen: Hier krijg je enerzijds een kennistoets met kennis - en casusvragen betreffende de leerstof van de syllabus SW2. Het examen duurt 2 uur.


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.