Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 3.2 Gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening28417/3389/2425/1/04
Studiegids

TAB 3.2 Gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening

28417/3389/2425/1/04
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 3
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 3.2 Gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanden Panhuyzen Rina
Andere co-titularis(sen): Bosmans Johan, Merckx Kristien, Van der Linden Eva, Vandewalle Heidi, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 76,50 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan herkennen hoe geneesmiddelen met elkaar in interactie kunnen gaan. (1,3.A.1) niveau 3)
1. Opbouwen - 7. Verantwoorden van de zorgsituatie intra- en interprofessioneel.
De student kan een arterieel bloedgas interpreteren. (1.7.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aan de hand van de basisinstellingen het tidal volume, minuut volume berekenen, de verschillende beademingsmodi, de basisinstellingen en de indicaties tot beademing benoemen en verklaren. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan de begrippen tidal volume, vitale capaciteit, inspiratoire, expiratoire en totale longcapaciteit omschrijven, interpreteren en weergeven in een schema. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan de GCS (Glasgow comaschaal) interpreteren. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan de ingrepen en complicaties na een longinterventie, traumata van de longen en indicaties voor het plaatsen van een thoraxdrainage omschrijven. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan de logistieke medicatiebedeling in een ziekenhuis beschrijven en aangeven hoe fouten in deze bedeling voorkomen kunnen worden. (2.2.A.1) (niveau 3).
De student kan de noodzaak voor het plaatsen van arteriële katheter, centraal veneuze katheter, SW-ganz, PICCO-katheter en ventrikeldrain met ICP-meting verklaren.(2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan de normaalwaarden van de metingen per katheter opsommen. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan de plaats, indicaties, contra-indicaties en complicaties van puncties en endoscopieën omschrijven. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan het principe van defibrilleren, de indicaties en de essentiële verschillen tussen synchroon en asynchroon beschrijven. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan het principe van een pacemaker, de indicaties en de mogelijke complicaties ervan omschrijven. (2.2.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de aandachtspunten benoemen bij medicatiebereidingen / medicatietoediening specifiek in het ziekenhuis onder andere chemotherapie en TPN. (2.3.A.1) (niveau 3)   
De student kan herkennen hoe medicatiefouten gebeuren en kan aangeven hoe medicatieveiligheid verhoogd kan worden. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan het verloop van het ALS-protocol (Advanced Life Support) (algoritme) en de reversibele oorzaken beschrijven. (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

 • Basisprincipes machinale beademing: Drukgestuurd, niet drukgestuurde beademing / Volledig, geassisteerd en niet geassisteerd
 • Drukmeting: soorten, interpretatie hemodynamische monitoring
 • Pacemaker en defibrilleren
 • Bloedwaarden/bloedgaswaarden
 • Advanced Life Support (A.L.S.)
 • Gespecialiseerde onderzoeken: Puncties, endoscopieën en onderwaterdrainage
 • Logistieke medicatiebedeling in een ziekenhuis
 • Medicatiefouten / medicatieveiligheid
 • Geneesmiddelen interactie
 • Aandachtspunten benoemen bij medicatiebereidingen / medicatietoediening specifiek in het ziekenhuis onder andere chemotherapie en TPN

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus, PowerPointpresentaties en de digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen: kennis-, meerkeuze- + casusvragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen: kennis-, meerkeuze- + casusvragen

Toetsing (tekst)

Digitaal examen: het examen bestaat uit kennis-, meerkeuze- en casusvragen. Per foutief antwoord op de examenvragen, verliest de student een -0.5 punt.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.