Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 4.8 Primary health29939/3389/2425/1/51
Studiegids

TAB 4.8 Primary health

29939/3389/2425/1/51
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 5
  Keuzeoptie:
  • Levenslang leren optie 2
  • Levenslang leren optie 3
  Keuzepakket:
  • Levenslang Leren 3
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 4.8 Primary health
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Spinnoy Karine
Andere co-titularis(sen): D'Aubioul Peter, Vanceulebroeck Valérie, Van Soom Ulrik
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan verwoorden hoe je de te hanteren zorg op een correcte manier met de zorgvrager kan bespreken (2.2.A.3) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan kwetsbare doelgroepen ondersteunen en begeleiden in het vinden van een eigen zinvolle plek in de samenleving (2.2.A.3) ( niveau 3)
De student kan beschrijven hoe je gepaste maatregelen kan nemen bij verschillende gezondheidsbedreigingen (2.2.A.3) (niveau 3)
De student kan een bestaand standaard zorgplan schriftelijk aanpassen, rekening houdend met eventuele moeilijkheden en mogelijkheden (2.2.A.3) (niveau 3)
De student kan verwoorden hoe je de te hanteren zorg op een correcte manier met de zorgvrager kan bespreken (2.2.A.3) (niveau 3)
De student kan verwoorden welke aandachtspunten in acht dienen genomen te worden in het contact met de patiënt en zijn context in de maatschappij. (2.2.A.3) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan nieuwe tendensen in 1ste en 2de lijn weergeven en toelichten aan de zorgvrager (2.3.A.3) (niveau 3)
De student kan arbeidshygiëne en de wet op het welzijn op het werk aan de zorgvrager verduidelijken (2.3.A.3) ( niveau 3)
De student kan de verschillende invloeden van het milieu op de gezondheid verklaren ( 2.3.A.3) ( niveau 3)
De student kan omschrijven hoe je de verpleegkundige handelingen planmatig en doelgericht in verschillende zorgsituaties kan uitvoeren (2.3.A.3) (niveau 3)
De student kan uitleggen hoe je de zorgvrager over preventie van ziekte en (arbeids)ongevallen kan informeren (2.3.A.3) (niveau 3)

Leerinhoud

 1. Milieu en gezondheid
 2. Vermaatschappelijking van de zorg of integrale gezondheidszorg
 3. Arbeidsgeneeskunde
 4. Huidige tendensen in de eerste en tweede lijn

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus, aangevuld met PowerPointpresentaties (digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen: zowel in 1ste als 2de zittijd. Er wordt een schriftelijk examen afgenomen, met kennisvragen en/of casusvragen. Dit binnen een tijdsduur van 2 uur.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.