Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Klinisch onderwijs 4.2: contractstage 230962/3389/2425/1/10
Studiegids

Klinisch onderwijs 4.2: contractstage 2

30962/3389/2425/1/10
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 6
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Klinisch onderwijs 4.2: contractstage 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dehaes Shana
Andere co-titularis(sen): Bonnez Yannic, Bosmans Johan, Buyck Christophe, El Fekri Assia, Hereygers Nicky, Lenders Anouck, Matthyssen Benedicte, Present Evy, Schoeters Sharon, Soogen Peter, Spinnoy Karine, Van Assche Tom, Vanceulebroeck Valérie, Van Den Heuvel Anneleen, Vanden Panhuyzen Rina, Van der Linden Eva, Vandewalle Heidi, Van Gerwen Ellen, Van Hoof An, Vansteenbeeck Eva, Verlinde Joeri, Vermeiren Sofie, Verwimp Tom, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar) of 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 426,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan argumenten aanvoeren voor beslissingen en verpleegkundige tussenkomsten op basis van de kennis van het betrokken domein, gezondheidsaspecten en andere disciplines en op basis van beschikbare evidentie.(1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan gebruik maken van de geschikte evidence-based assessment technieken, instrumenten en hulpmiddelen om de nodige gegevens te verzamelen en tot een verpleegdiagnose te komen.(1.1.A.1) (niveau 3)
1. Opbouwen - 7. Verantwoorden van de zorgsituatie intra- en interprofessioneel.
De student kan aantoonbaar verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van patiënten/cliënten, de maatschappij en vakgenoten door de verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van het beroep te erkennen en daaraan te voldoen. (1.7.B.2) (niveau 3)
De student kan aantonen dat hij zich bewust is van zijn eigen kunnen en beheert factoren die een invloed hebben op het eigen welzijn en de professionele prestaties op een doeltreffende manier. (1.7.A.3) (niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan de noden van zorgontvangers, de risicofactoren, complexiteit van taken en de beoogde doelstelling bepalen, met een optimale verdeling van middelen. (2.1.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan zijn capaciteit van kritisch denken toepassen en hanteert een systematische aanpak voor de oplossing van problemen en het nemen van verpleegkundige beslissingen in een ruime reeks van professionele contexten en bij de uitvoering van zorg. (2.3.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan gebruik maken van kritisch denkvermogen en klinisch redeneren bij het planningsproces van de zorgverlening, op basis van zijn kennis van verpleegkundige wetenschappen en van andere disciplines (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan gebruik maken van strategieën in het zorgplan die de gestelde diagnoses ondersteunen. Deze strategieën kunnen de volgende acties bevatten, maar zijn daartoe niet gelimiteerd: promotie en herstel van de gezondheid, preventie van ziekte en letsels, verzachten van het lijden en palliatieve zorg. (2.3.A.2) (niveau 3)
De student kan snel en op een adequate manier reageren bij nood- en rampsituaties, bij onverwachte en snel evoluerende situaties met name door, indien nodig, levensreddende procedures alsook andere spoedmaatregelen te initiëren. (2.3.A.2) (niveau 3)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan de patiënten/cliënten leren hoe ze hun gedrag kunnen veranderen om gezonder te leven, hoe ze meer controle krijgen over hun gezondheidstoestand en hoe ze kunnen omgaan met een handicap of een overlijden. (2.4.B.3) (niveau 3)
3. Coördineren - 2. Regisseren van de zorgsituatie
De student kan de aanpak, doelstellingen en plannen ondersteunen om de vooruitgang van een individuele zorgverlener of de verbetering van een zorgorganisatie in de hand te werken en op te volgen.(3.2.A.2) (niveau 3)
De student kan de continuïteit verzekeren van (intradisciplinaire) zorgverlening of interdisciplinaire samenwerking in het kader van de zorgprocessen en doet voorstellen tot bijsturing m.b.t. zijn eigen competentiedomein. (3.2.A.2) (niveau 3)
3. Coördineren - 4. Begeleiden van teamleden in hun leerproces.
De student kan meewerken aan de opleiding van studenten en collega's ter ontwikkeling van het verpleegkundige beroep en de kwaliteit van de gezondheidszorg.(3.4.B.2)(niveau 3)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Stagereglement van de opleiding
Digitale leeromgeving

Zakboek Verpleegkundige Diagnosen. Zie wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1.
Medbook

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges1,00 uren
Werkplekleren en/of stage400,00 uren
Werktijd buiten de contacturen25,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context8,00Stageadministratie of stageboek
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context22,00Stageopdracht
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Stage

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie zonder examen. Om te slagen dient de student 10/20 te behalen voor het opleidingsonderdeel stage. Voor verdere richtlijnen aangaande evaluatie, zie "generiek stagereglement". Geen tweede examenperiode mogelijk, tenzij beschreven in het "generiek stagereglement".

De procedure “Medische opvolging bij stage en/of practica” zoals raadpleegbaar op student.ap.be voor studenten moet worden nageleefd. De student neemt kennis van de procedure “Medische opvolging bij stage en/of practica” zoals raadpleegbaar op student.ap.be en verbindt zich er toe deze procedure na te leven. Indien de student zijn eerste afspraak met betrekking tot het arbeidsgeneeskundig onderzoek niet nakomt, zal dit gesanctioneerd worden met een vermindering van één punt op de totaalscore van het desbetreffende opleidingsonderdeel (klinisch onderwijs 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2).

Kennis van het generiek stagereglement: voor de aanvang van de eerste officieel geplande stageweek dient elke stagiair het stagereglement door te nemen (beschikbaar op de digitale leeromgeving) en de inhoud te kennen. Het stagereglement is een praktische handleiding bij het stagegebeuren en een document om de stagiair bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor het eigen (stage)leerproces.

De stagiair maakt ten laatste op maandag, twee weken voor aanvang van de stage, de voorbereiding via Medbook. Dit niet tijdig doen, kan resulteren in een score van 0/8 voor het luik administratie van de betreffende stage.

Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de student alle stage-uren effectief presteert. Om de eindcompetenties te kunnen beoordelen moet het stagedossier voor de door de opleiding voorziene deadline worden gefinaliseerd. Het niet volledig presteren van de stage-uren of het niet tijdig finaliseren van een stagedossier kunnen leiden tot een score van 0/20 op het totale opleidingsonderdeel.

Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de stagiair alle stage-uren effectief presteert. Om de eindcompetenties te kunnen beoordelen moet het stagedossier voor de door de opleiding voorziene deadline worden gefinaliseerd in Medbook.
Het niet volledig presteren van de stage-uren of het niet tijdig finaliseren van het stagedossier kan leiden tot een score van 0 / 20 op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.
Het finaliseren dient te gebeuren ten laatste de eerste arbeidsdag na het beëindigen van de stageperiode zoals weergegeven in de stageplanning.
Enkel omwille van een geldige reden kan hiervan, in samenspraak met de betrokken stagebegeleider en de stagecoördinator, afgeweken worden. Dit wordt schriftelijk gemotiveerd door de stagiair en schriftelijk bevestigd door de betrokken stagebegeleider.
Indien het volledige stagedossier (stageboek + stage-opdracht) de eerste arbeidsdag na het beëindigen van de stageperiode niet wordt gefinaliseerd, maar wel binnen de 5 werkdagen, wordt dit als laattijdig aanzien. Dit resulteert in een score van 0/8 voor het luik administratie van de betreffende stage en een halvering van de punten op de stageopdracht.
Na 5 werkdagen (na het beëindigen van de stageperiode) wordt het stagedossier (stageboek + stageopdracht) als niet gefinaliseerd beschouwd. Door het niet finaliseren van het stagedossier binnen de 5 werkdagen (na het beëindigen van de stageperiode) wordt deze stageperiode als onvolledig uitgevoerd beschouwd. Het stagedossier bevat namelijk alle noodzakelijke informatie om de competenties op stage te kunnen beoordelen. Het kan aanleiding geven tot een 0 voor die betrokken
stageperiode (0 op stage, op stageboek én voor de stage-opdracht). Enkel omwille van een geldige reden kan hiervan, in samenspraak met de betrokken stagebegeleider, afgeweken worden. Dit wordt schriftelijk gemotiveerd door de stagiair en schriftelijk bevestigd door de betrokken stagebegeleider.

Het is de verantwoordelijkheid van de stagiair om een afspraak te maken om het stagedossier te bespreken. Deze afspraak dient gemaakt te worden, ten laatste 10 werkdagen na het beëindigen van de stageperiode. Geen aanstalten maken tot het maken van een afspraak (via AP e-mail) voor het bespreken van het stagedossier na de vastgestelde 10 werkdagen kan resulteren in een score van 0/8
voor het luik administratie van de betreffende stage.

Gezien de stage- en praktijkopdracht in de eerste examenperiode permanent geëvalueerd wordt aan de hand van competentiemeting zonder examen in een periode van het aantal weken gerelateerd aan het aantal te vervullen stage-uren, kan deze niet hernomen worden gezien de korte duurtijd van de tweede examenperiode.

Elke ongewettigde afwezigheid op stage kan leiden tot een score van 0/20 op het totale opleidingsonderdeel.

Het beroepsgeheim geldt gedurende alle stages en blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is of als de stage afgelopen is. Indien de student het beroepsgeheim schendt in de stage-opdracht, krijgt de student de score 0 op de stage-opdracht. Het schenden van het beroepsgeheim tijdens en/of na afloop van de stage wordt schriftelijk gemeld als vermoeden onregelmatigheid cfr. de richtlijnen in het onderwijs- en examenreglement.

Wanneer de stagiair een techniek uitvoert op stage die hij/zij nog niet geleerd heeft OF waarvoor hij/zij nog geen certificaat behaald heeft of niet geslaagd is, kan de stagiair maximaal 9 op 20 behalen voor deze stageperiode én scoort de stagiair een ‘0’ op volgende competenties:
• Zelfreflectie
• Kwaliteit van het werk
• Veiligheid
• Zelfvertrouwen
• Opnemen verantwoordelijkheid
Een uitzondering hierop is de techniek van babybadje.

Indien de stagiair een certificaat behaalde vorig academiejaar, maar voor dat opleidingsonderdeel professionele vaardigheden (PV) niet slaagde, vervalt dit certificaat. De student mag de techniek van dit certificaat pas opnieuw uitvoeren indien de student het certificaat opnieuw behaalt.

Voor alle reglementering: zie generiek stagereglement geldig voor het huidige academiejaar.