Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Beleidswetenschappen 1: Recht en ethiek30909/3390/2425/1/44
Studiegids

Beleidswetenschappen 1: Recht en ethiek

30909/3390/2425/1/44
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Beleidswetenschappen 1: Recht en ethiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bosmans Johan
Andere co-titularis(sen): Schoeters Sharon, Wildiers Anja, Wouters Leendert
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan het begrip recht, bronnen van recht, staatsrecht en gerechtelijke organisatie beschrijven (1.3.A.1) (niveau 1)
2. Realiseren - 5. Ethisch en juridisch handelen
De student kan aansprakelijk- of verantwoordelijkheidsprincipe implementeren aan de hand van casuïstiek (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan burgerlijk recht / de begrippen met betrekking tot de persoon en rechtspersoon, ontstaan van de persoon, ouderlijk gezag en voogdij, bekwaamheid en onbekwamen, de persoon en zijn gezin en het einde van de persoon toelichten. (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan de begrippen 'waarden en normen' omschrijven en voorbeelden geven (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan de rechten van de patiënt reproduceren en verklaren (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan de rechten van de patiënt aan de hand van casuïstiek implementeren (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan de strafrechterlijke kwesties in verband met de uitoefening van het verpleegkundige beroep beschrijven (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan de termen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid onderscheiden (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan de verschillen en/of overeenkomsten identificeren en aangeven tussen een beroepsbeoefenaar, een wettelijk vertegenwoordiger, een vertrouwenspersoon en een voorlopige bewindvoerder (2.5.B.3) (niveau 1)
De student kan de verschillende benaderingswijzen vanuit verschillende perspectieven uitleggen aan de hand van een gegeven probleem (2.5.A.1)
De student kan de verschillende ethische theorieën en de ontwikkelingstheorie van Kohlberg en Giligan beschrijven (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan de verschillende vormen en gevolgen van aansprakelijkheid met elkaar vergelijken (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan de vier ethische principes - ethische regels voor het handelen beschrijven en uitleggen aan de hand van een casus (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan het begrip klachtrecht omschrijven en toepassen aan de hand van casuïstiek (2.5.B.3) (niveau 1)
De student kan het Belgisch strafrecht m.b.t. misdrijf, strafrechterlijke procedure, uitspraak van de strafrechter, straf, internering, uitvoering strafregister, verjaringen, ondersteunende dienstverlening en bijzondere kwesties in verband met de uitoefening van het beroep uitleggen (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan uitleggen wat er bedoeld wordt met de ‘gouden standaard van zorg’ (2.5.A.1) (niveau 1)
De student kan aan de hand van een casus /ethisch probleem stapsgewijs de problematiek identificeren en analyseren. (2.5.B.3) (niveau 1)
De student kan het begrip ethiek definiëren en de deelgebieden beschrijven. (2.5.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1: Recht
Burgerlijk recht
Strafrecht
Aansprakelijkheid
Gezondheidsrecht
Patiëntenrechten
Beroepsgeheim

Deel 2: Ethiek
Inleiding ethisch denken
Waarden en waardepatronen
Ethische problemen
Ethische principes
Denken, analyseren, argumenteren
Ethiek en de werkelijkheid
Ethiek en reflectie
Ethische aspecten rond pijn
Ervaringen van ziekte en pijn
Wat is verlies?: Sterven - euthanasie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus 'Beleidswetenschappen 1' (gedeelte Ethiek)

Handboek -> Praktisch gezondheidsrecht (vierde druk) editie 2023. Luc Haegeman & Kathleen Van Cauter. Van In. ISBN 978-94-641-7779-4 (gedeelte Recht)

Digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Georgina Hawley, 'Ethiek in de klinische praktijk', 2009, Pearson Education (Nederlandse versie), ISBN: 978-90-430-1614-8

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks86,00Schriftelijk examen (zie verder toetsing tekst)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)4,00Digitale kennistoest op de digitale leeromgeving via zelfstudiemodule 'recht'.
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00Projectopdracht (zie verder toetsing tekst).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen (zie verder toetsing tekst)

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:

Schriftelijk examen: het examen recht en ethiek wordt als 1 geheel geëxamineerd: recht 50% en ethiek 50%. Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen. Indien de student niet slaagt voor het schriftelijk examen, dient de student beide onderdelen (recht en ethiek) opnieuw te examineren in 2de zit. Voor het gedeelte van ‘recht’ dient te student voorafgaande aan het examen op de digitale leeromgeving de tool ‘hoe is onze rechtsstaat gestructureerd’ in zelfstudie te verwerken. Inclusief dient de student het digitale examen te beantwoorden. Meer informatie volgt tijdens het eerste hoorcollege.

De projectopdracht is een groepswerk waarbij de groep een ethisch probleem/casus uitwerkt. De mondelinge presentatie staat gepland tijdens het activerend college van het olod Beleidswetenschappen 1. De schriftelijke uitwerking van de projectopdracht wordt afgegeven tijdens het activerend college. Meer uitleg over de projectopdracht is terug te vinden in de cursus.
Afwezigheid tijdens activerend college: afwezigheidsattest van arts vereist = een examenmoment.

Tweede examenkans:

Schriftelijk examen: het examen recht en ethiek wordt als 1 geheel geëxamineerd: recht 50% en ethiek 50%. Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.

Forum digitale leeromgeving:

De student kan voor vragen, onduidelijkheden en hulp bij het studeren, terecht op het forum van het desbetreffende olod op de digitale leeromgeving. Antwoorden en bemerkingen kan de student raadplegen op het forum.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.