Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 2.4 Sociale en geestelijke gezondheidszorg28412/3390/2425/1/21
Studiegids

TAB 2.4 Sociale en geestelijke gezondheidszorg

28412/3390/2425/1/21
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 2.4 Sociale en geestelijke gezondheidszorg
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanceulebroeck Valérie
Andere co-titularis(sen): Bonnez Yannic, Spinnoy Karine, Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de psychiatrische termen vanuit het observatieschema toepassen (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de visie van een verpleegkundige binnen een psychiatrische setting omschrijven omschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan het stress kwetsbaarheidsmodel formuleren in functie van de verschillende psychiatrische ziektebeelden (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan met eigen woorden 'wie is de psychiatrische patiënt' omschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan omschrijven wat de functie en het profiel van een verpleegkundige binnen een psychiatrische setting inhoudt. (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de methodiek van het verpleegkundig proces beschrijven en toepassen. (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan verklaren wat de term ‘vermaatschappelijking van de zorg’ betekent. (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan beschrijven hoe de psychiatrie in België georganiseerd is. (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan het maatschappelijk belang en impact van psychische en psychiatrische problemen beschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan beschrijven wat een herstelvisie inhoudt voor een patiënt met psychische problemen (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de termen emotionele en psychische kwetsbaarheid beschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 2. Formuleren van de verpleeg(kundige) diagnose
De student kan het bio-psycho-sociaal perspectief op afwijkend gedrag beschrijven (1.2.A.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan een overzicht van de indeling van de gezondheidszorg in Vlaanderen geven (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan vormgeven aan een zorgplan, in functie van zorgbehoeften van de patiënt/cliënt. (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan vormgeven aan een zorgplan, in functie van zorgbehoeften van de patiënt/cliënt (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de eigenschappen/kenmerken van de geriatrische patiënt toelichten en kan deze toepassen binnen het geriatrische profiel. (1.3.A.1.) (niveau 2)
De student kan de verschillende aspecten rond dementie bij de geriatrische patiënt uitleggen en toepassen. (1.3.A.1.) (niveau 2)
De student kan de verschillende aspecten rond vallen bij de geriatrische patiënt uitleggen en kan deze toepassen. (1.3.A.1.) (niveau 2)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan binnen een zorgoverleg rapporteren, als vertegenwoordiger van de patiënt/cliënt. (2.1.A.1) (niveau 2)
De student kan een eerstelijns gezondheidsoverleg samenstellen in functie van de specifieke noden van de zorgvrager en zijn omgeving (2.1.A.1) (niveau 2)
De student kan een multidisciplinaire aanpak toepassen, in functie van de zorgvraag van de patiënt (2.1.A.1) (niveau 2)
De student kan een voorstel doen voor opvang in functie van de specifieke noden van de zorgvrager en zijn omgeving (2.1.A.1) (niveau 2)
De student kan steeds handelen in functie van de noden van de patiënt/cliënt bij het zorgoverleg. (2.1.A.1) (niveau 2)
De student kan, binnen het M-decreet gepast onderwijs benoemen, in functie van de beperkingen van de patiënt (2.1.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de specifieke noden van de zorgvrager en zijn omgeving ordenen in functie van een zorgplan (2.3.A.1) (niveau 2)
3. Coördineren - 1. Waarderen van diverse beroepsspecifieke visies op zorg.
De student kan beschrijven welke groepsdynamische processen een rol spelen in de relatie tussen de verpleegkundige en het team (3.1.A.1) (niveau 2)
3. Coördineren - 3. Waarderen en respecteren van de bevoegdheden van de leden van het intra-en interprofessioneel team.
De student kan uitgangspunten voor psychiatrische zorgverlening en verpleegkunde uitleggen (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan bespreken welke factoren de relatie verpleegkundige – patiënt en – team beïnvloeden (3.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Sociale aspecten (40%):
• Kind in de gezondheidszorg
• Kind in de maatschappij
• Gezin en opvoeding
• Problemen in de ontwikkeling van kinderen
• Opvang van kinderen
• Indeling in de gezondheidszorg
• Gezondheidsdeterminanten en -doelstelling
• Begeleiding van patiënten, familie en omgeving

de zorgvolmacht

het zorgcontract

• Sociale verpleegkunde binnen de gezondheidszorg
• De sociale kaart

De geriatrische patiënt (20%):
• Vallen
• Mild cognitive impairment
• Dementie
• Voorzieningen

De psychiatrische patiënt (voor dit onderdeel wordt een deels digitaal pakket aangeboden) (40%) 
De psychiatrische patiënt:
• De methodiek van het verpleegkundig proces
• Het observeren van de psychiatrische patiënt
• Een aantal specifieke pathologieën en de observaties daarbij.
• Het bio-psycho-sociale model
• Organisatie gezondheidszorg en de vermaatschappelijking van de zorg

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus TAB 2.4

Psychiatrie in de verpleegkunde, 10e editie, Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus en Beverly Greene ISBN: 9789043037198

Info en powerpoints op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het schriftelijk examen bestaat uit kennis- en casusvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het schriftelijk examen bestaat uit kennis- en casusvragen.

Toetsing (tekst)

Het examen handelt over de drie onderdelen van dit olod.

Het deel over de geriatrische zorgvrager staat op 20%, de delen over sociale en geestelijke gezondheidszorg staan telkens op 40% van het totaal.


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.