Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Beleidswetenschappen 3: Sociale zekerheid en gezondheidseconomie30959/3390/2425/1/95
Studiegids

Beleidswetenschappen 3: Sociale zekerheid en gezondheidseconomie

30959/3390/2425/1/95
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Beleidswetenschappen 3: Sociale zekerheid en gezondheidseconomie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Spinnoy Karine
Andere co-titularis(sen): De Bens Rika, Schoeters Sharon, Van der Linden Eva, Van De Waeter Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de toepassing van de sociale zekerheid in Vlaanderen in een specifieke zorgsituatie ontleden. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende formulieren, gebruikt binnen de ziekteverzekering beschrijven. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan bepaalde begrippen binnen de ziekteverzekering samenvatten, in functie van de situatie van de zorgvrager. (1.1.B.3) (niveau 3)
De student kan de basiskennis van economische begrippen en evaluaties in de gezondheidszorg uitleggen in eigen woorden. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan de erkenningsnormen en programmatienormen voor het zorglandschap beschrijven. (1.1.A.2) (niveau 3)
De student kan de mechanismen voor kostenbeheersing die gebruikt worden door de overheid beschrijven. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan de mogelijkheden van de ziekteverzekering, gebaseerd op een casus relateren. (1.1.A.2) (niveau 3)
De student kan de rechten en plichten van de belanghebbenden verduidelijken binnen de sociale bijstand. (1.1.B.1) (niveau 3)
De student kan de wetgeving en financiering van verschillende gezondheidsvoorzieningen beschrijven. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan kritisch reflecteren over nationale en internationale praktijkvoorbeelden. (1.1.B.3) (niveau 3)
De student kan vlot de afkortingen die aan bod komen binnen de sociale zekerheid in Vlaanderen gebruiken. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan vlot de begrippen binnen de sociale bijstand en de sociale zekerheid in Vlaanderen hanteren. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan uitleggen hoe de ziekteverzekering in Vlaanderen wordt toegepast (1.1.B.3) (niveau 2)
1. Opbouwen - 4. Rekening houden met de filosofische en ideologische overtuiging en culturele aspecten (met inbegrip van gewoonten, gebruiken en rituelen) van de zorgvrager en zijn omgeving tijdens de voorbereiding van de zorgsituatie.
De student kan de vraag van de zorgvrager binnen de organisatie van de sociale zekerheid in Vlaanderen ontleden. (1.4.A.1) (niveau 3)
1. Opbouwen - 5. Opstellen van een systematisch zorgplan.
De student kan de verschillende begrippen binnen de ziekteverzekering faseren. (1.5.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan zijn kennis over de sociale zekerheid in Vlaanderen toepassen aan de hand van een casus. (2.1.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de basiselementen van patiëntveiligheid en service aan de klant benoemen en toepassen. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende kwaliteitsmodellen (ISO, EFQM, Kwadrant, Nieuw kwaliteitsdecreet) herkennen aan de hand van een concrete casus, de voor- en nadelen van de verschillende kwaliteitsmodellen ten opzichte van elkaar vergelijken. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan meedenken over de ontwikkelingen die van belang zijn voor de beleidsontwikkeling van de instelling. (2.3.A.2) (niveau 3)
De student kan meedenken over de uitvoering van het beleid van de organisatie-eenheid en signalen oppikken die kunnen leiden tot veranderingen. (2.3.A.2) (niveau 3)
3. Coördineren - 1. Waarderen van diverse beroepsspecifieke visies op zorg.
De student kan de peilers van de sociale zekerheid in Vlaanderen beschrijven. (3.1.A.1) (niveau 3)
3. Coördineren - 2. Regisseren van de zorgsituatie
De student kan de procedure “het ziekenhuis: van opname tot ontslag”, aan de hand van een casus verduidelijken. (3.2.B.2) (niveau 2)
3. Coördineren - 3. Waarderen en respecteren van de bevoegdheden van de leden van het intra-en interprofessioneel team.
De student kan de basiselementen van patiëntveiligheid en service aan de klant benoemen en toepassen. (3.3.A.1) (niveau 3)
De student kan kritisch reflecteren over de tendensen van het huidige zorglandschap en de uitdagingen hieraan verbonden in de toekomst. (3.3.A.2) (niveau 3)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Gezondheidsbeleid 

Patiëntveiligheid

Financiering van de gezondheidszorg

Gezondheidseconomie

Kwaliteit en kwaliteitszorg

Tendensen in de gezondheidszorg

Doelgroepen in de gezondheidszorg

Sociale zekerheid

Sociale bijstandsregeling

De ziekteverzekering / de ziekenhuisfactuur

Naar het ziekenhuis : van opname tot ontslag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basisboek voor de gezondheidszorg in Vlaanderen   Luc Verhoeven   Uitgeverij Pearson   ISBN  978 90 430 4141 6

Digitale leeromgeving AP Hogeschool Antwerpen
Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Vastiau E., Verlinde E., Woonzorgbeleid, (1e editie) 2010, VVSG Politeia
ISBN 9782509006035

Vastiau E., Verlinde E., Gids Woonzorgdecreet, 2009, VVSG Politeia
ISBN 9782509004321

Teboul, J. Service Is Front Stage: Positioning Services for Value Advantage, 2006, Insead Business Press, Palgrave Macmillan
ISBN 9780230006607

Annemans L., Gezondheidseconomie voor niet-economen: Een inleiding tot de begrippen, methoden en valkuilen van de gezondheidseconomische evaluatie, 2009, Gent, Academia Press
ISBN 9789038214917

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.