Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Sociale wetenschappen 27944/3390/2425/1/84
Studiegids

Sociale wetenschappen 2

7944/3390/2425/1/84
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • SW 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Sociale wetenschappen 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanceulebroeck Valérie
Andere co-titularis(sen): Bonnez Yannic, Dehaes Shana, El Fekri Assia, Hancké Tom, Present Evy, Soogen Peter, Van der Linden Eva, Van Gerwen Ellen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit OLOD dient de student de volgende OLOD’s te hebben afgerond: Sociale Wetenschappen 1.1 en Sociale Wetenschappen 1.2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de noden en behoeften benoemen in het mensbeeld van de zorgvrager (1.1.A.3) (niveau 2)
De student kan handelen vanuit de individuele noden en behoeften van de zorgvrager (1.1.B.3) (niveau 2)
De student kan sociale en communicatieve vaardigheden analyseren. De student benoemt hun betekenis in de zorgsituatie. (1.1.B.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 4. Rekening houden met de filosofische en ideologische overtuiging en culturele aspecten (met inbegrip van gewoonten, gebruiken en rituelen) van de zorgvrager en zijn omgeving tijdens de voorbereiding van de zorgsituatie.
De student kan handelen in functie van de filosofische en ideologische overtuiging van de zorgvrager (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan handelen in functie van de interactie tussen het ziekteproces en de waarden en normen van de zorgvrager. Met de inzichten in het ziekte-inzicht van de zorgvrager ondersteunt hij de zorgvrager in de zorgsituatie (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan handelen in functie van de waarden en normen van de zorgvrager en zijn omgeving. Hij houdt hiermee rekening bij het opstellen van het zorgplan (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan het verwerkingsproces evalueren aan de hand van zeven stadia (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan culturele aspecten die van belang zijn integreren in de zorgsituatie (1.4.B.3) (niveau 2)
1. Opbouwen - 6. Rapporteren van de zorgsituatie intra- en interprofessioneel.
De student kande belangen van de zorgvrager vertegenwoordigen bij het intra-professionele team. Hij kan adequaat communiceren met dit team (1.6.B.1) (niveau 2)
De student kan een zorgsituatie inventariseren en rapporteren aan de verantwoordelijke (1.6.B.2) (niveau 2)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aspecten van rouw beschrijven / herkennen, mogelijk aan de hand van een casus (2.2.B.1) (niveau 2)
De student kan een slecht nieuwsgesprek evalueren op basis van de drie stappen van het model van Keirse (2.2.B.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de verschillende gedragingen voorafgaand aan suïcide zelf beschrijven en het dynamische proces schriftelijk weergeven (2.3.B.3) (niveau 2)
De student kan verbale en non-verbale uitingen bij suïcidale mensen beschrijven. (2.3.B.3) (niveau 2)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan de zorgvrager en zijn omgeving motiveren tot een levenswijze op maat (2.4.B.3) (niveau 1)
3. Coördineren - 3. Waarderen en respecteren van de bevoegdheden van de leden van het intra-en interprofessioneel team.
De student kan adequaat feedback geven en ontvangen (3.3.B.1) (niveau 2)
De student kan het leerproces van anderen analyseren (3.3.A.3) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

1. Analyse van gezondheid en gedrag: in dit onderdeel wordt meer toelichting gegeven bij de wijze waarop je gezondheid kan benaderen en welke modellen er bestaan om gezondheidsvoorlichting en –promotie te realiseren binnen de maatschappelijke context. Aan dit onderdeel is een opdracht verbonden in verband met het ICF-modelgezondheidspromotie. Deze telt mee voor 20% van het totale eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel.

2. Diversiteit: Culturele competenties in de praktijk. Docenten van buitenlandse hogescholen lichten de laatste inzichten rond culturele competenties toe. Deze lessen zijn verplicht.

3. Rouw en rouwverwerking en het slecht nieuwsgesprek

4. Rollenspelen: Begeleide praktijk. Deze lessen ‘Begeleide Praktijk’ zijn verplicht. (16CU)

 • Omgaan met de operatiepatiënt: pre-, per- en postoperatief.
 • Informatie inwinnen /Informatie geven
 • Probleemoplossend gesprek
 • Consultgesprek
 • Slecht nieuws melden
 • Motiverend gesprek
 • groepsdynamica
 • Peerassessment

5. Omgaan met agressie Studenten met een GST traject of internationale stages, kunnen een online module volgen om de BP-sessies af te werken. Dit is de module: Persuasieve interculturele communicatie ontwikkelen met de interactieve module van Comcases. In dit college gaan de studenten actief aan de slag met vormen van persuasieve communicatie.

Aan de hand van concrete scenario's komen volgende thema's aan bod: anamnese, probleemoplossend gesprek, consultatie, slechtnieuwsgesprek en motiverend gesprek. Een korte probleemoplossende inleiding leidt naar online verwerkingstaken.

De licentie voor deze module bedraagt 40 euro. Dit wordt door de student zelf bekostigd.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basisboek operatieve zorg en technieken Auteur: Lotte Bolks Linda Bruggink-Gerrits
2017 (8ste editie) ISBN 9789036817554

Cursusmateriaal SW 2 op Digitap

Sociale Wetenschappen voor Verpleegkunde, 3e custom editie 3rd editie | 9789043042468Voor studenten met een aangepast traject  die de online module volgen in vervanging van de BP-sessies: Mogelijkheid voor Module ComCases: kost licentie = 40 euro, wordt door de student zelf bekostigd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitaal examen
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Opdracht gezondheidspromotie (ICF-model)
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Dit is de bundel Begeleide Praktijk SW 2
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met kennis- en casusvragen

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:
Dit examen bestaat uit drie onderdelen:

Deel 1 (60%):
Tijdens de sessies ‘Begeleide Praktijk’, ontwikkel je een evaluatiebundel die op het einde van semester 4 zal geëvalueerd worden, samen met je attitude, kennis en vaardigheden die tijdens de sessies ‘Begeleide Praktijk’ gedemonstreerd werden.(verdere evaluatiecriteria hiervoor vind je in de syllabus SW2). Dit is de ‘projectopdracht permanent’. De sessies Begeleide Praktijk hebben een verplicht karakter. Bij afwezigheid dienen de richtlijnen uit de syllabus SW2 opgevolgd te worden. De afwezigheid dient gewettigd te worden vanaf de eerste dag volgend op de afwezigheid. Studenten dienen minimum 50% van de sessies aanwezig te zijn om te kunnen slagen. Indien zij geen 50% aanwezig waren, halen zij maximum 9/20 voor het onderdeel Begeleide Praktijk (projectopdracht permanent). Voor studenten met een buitenlandse stage/uitwisseling, een GST traject en voor studenten in het flextraject wordt de opdracht digitaal aangeboden. De licentie voor deze module bedraagt 20 euro en wordt door de student zelf bekostigd. 
Deel 2 (20%):
Op het schriftelijk examen krijg je een kennistoets met kennis- en casus vragen over de leerstof van de syllabus SW2, dit examen duurt 2 uur. Dit is de kennistoets. Ook de leerstof van de sessies BP en de lessen van de international teachers dient gekend te zijn voor het examen
Deel 3 (20%):
Je krijgt een opdracht rond het ICF model. Deze telt mee voor 20% van de totale score. Dit is de projectopdracht. De indiendatum wordt gecommuniceerd via het digitale leerplatform. Indien de student indient tussen 0 en 24 uur na de deadline, verminderen de behaalde punten met 25% waardoor er maximaal 15/20 gescoord kan worden. Indien de student indient tussen 24 en 48 uur na de deadline, verminderen de behaalde punten met 50% waardoor er maximaal 10/20 gescoord kan worden. Indien de student meer dan 48 uur na de deadline indient, behaalt de student een 0 op het opleidingsonderdeel in die examenkans.

Tweede examenkans:
Schriftelijk examen: Hier krijg je enerzijds een kennistoets met kennis en casus vragen betreffende de leerstof van de syllabus SW2. Het examen duurt 2 uur.


De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.