Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 3.5 Medisch technische zorg 129873/3390/2425/1/31
Studiegids

TAB 3.5 Medisch technische zorg 1

29873/3390/2425/1/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 3.5 Medisch technische zorg 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Matthyssen Benedicte
Andere co-titularis(sen): Berghmans Johan, De Roeck Johan, Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de correcte beeldvormingstechniek voor de meest voorkomende klinische indicaties benoemen. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan de principes, het doel, de indicaties en het verloop van de belangrijkste onderzoeken in de medische beeldvorming omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan de verschillende beeldvormingstechnieken en hun voor- en nadelen omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan de verschillende vormen van anesthesie in de operatiekamer en bijhorende voorbereiding / begeleiding van de patiënt benoemen. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan specifieke aspecten i.v.m. kinderanesthesie (voorbereiding angst management, postoperatief pijnbeleid) omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aangeven welke materialen en toebehoren er aanwezig dienen te zijn op een intensieve zorgen afdeling en een operatiekamer. (2.2.A.1.) (niveau 3)
De student kan de voorbereiding en de nazorg van de patiënt, die een radiologisch onderzoek moet ondergaan, omschrijven. (2.2.A.1.) (niveau 3)
De student kan de voorbereiding, de toediening, nazorg en de contrast-allergische reacties van contrastmiddelen omschrijven. (2.2.A.1.) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de gevaren van werken met ioniserende straling herkennen (radioprotectie). (2.3.A.1.) (niveau 3)
De student kan correct inschatten welke handelingen steriel, dan wel hygiënisch worden uitgevoerd en kan materiaal correct beoordelen op hygiëne en steriliteit (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de taken van een omloopverpleegkundige benoemen en kent de verpleegkundige aandachtspunten teneinde de basisprincipes te respecteren (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan materialen, instrumenten en toebehoren die nodig zijn in de verschillende operatiezalen omschrijven en herkennen (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

Operatiekamer:

Deel 1 Patiëntgebonden domein
De Preoperatieve fase
Peroperatieve fase
Taken en verantwoordelijkheden van de omloopverpleegkundige

Deel 2 Organisatie-gebonden domein
Bouw en inrichting van de operatiekamerafdeling

Anesthesie:
Definitie anesthesie – definitie Anesthesie als specialiteit
• Is anesthesie veilig? Gevaren bij het werken in de operatiezaal
• Farmacokinetiek/farmacodynamiek
• Pulmonaire en cardiale fysiologie
• Autonoom zenuwstelsel
• Inhalatie- & intraveneuze anesthetica
• Opiaten, neuromusculaire blokkers, lokale anesthetica
• Toxiciteit van anesthetica/bijwerkingen

Preoperatieve beoordeling

• Keuze tussen de verschillende anesthesie technieken
• Anesthesiemonitoring
• Anesthesie toedieningsapparaten en luchtwegmanagement
• Spinaal, epiduraal en caudale anesthesie
• Patiënt positie gedurende de ingreep
• Perifere zenuwblocks
• Postoperatief management
• Postoperatief pijnbeleid
• Specifieke voorbereiding van het kind voor OK

Radiologie en medische beeldvorming :
Röntgenstralen & Radioprotectie
Radioprotectie
Regels van goede praktijk
Aandachtspunten voor verpleegkundigen m.b.t. de afdeling medische beeldvorming
Contrastmiddelen
Digitale technieken in de medische beeldvorming
Echografie - Doppler
Computertomografie
Nucleaire Magnetische Resonantie
Beeldvorming volgens lichaamsstelsel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basisboek Operatieve Zorg en technieken

Lotte Bolks, Linda Bruggink-Gerrits, Chantal Van Dijck, Elly Kok-Meetsma, versie 15-09-2017

ISBN 9789036817554Cursus & digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De puntenverdeling van het schriftelijk of digitaal examen gebeurt als volgt: 40% Radiologie, 30% Anesthesie, 30% Operatiekamer.

De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.