AP Studium Generale NL40013/3422/2425/1/23
Studiegids

AP Studium Generale NL

40013/3422/2425/1/23
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor in de communicatie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket reeks 2
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement
  Keuzepakket:
  • keuzepakket 2AF
 • Bachelor in het drama
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3de bachelor
  • 3de bachelor maatschappelijk werk
  • 3de bachelor personeelswerk
  • 3de bachelor sociaal-cultureel werk
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 6
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 6
  • Professionele uitdieping avondtraject 2
 • International programmes Business and Law
 • International programmes Royal Conservatoire
 • Vrije opleiding Hogeschool
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Postma Yvonne
Andere co-titularis(sen): Bert Assia, Cornil Koen, De Bie Marijke, Marrin Geert, Mendonck Greet, Severi Esther, Simonyi Sonja, Ubben Eric, Van der Kraan Harold, Van Geel Sven, Van Roosbroeck Marnix, Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

 AP Studium Generale
Ieder academiejaar organiseert de AP hogeschool een lezingenreeks van een 10-tal lezingen, Engelstalig en Nederlandstalig.
De student die dit opleidingsonderdeel volgt, woont minimaal 4 lezingen bij.
Studium Generale biedt avondlezingen waarbij de sprekers hun visie/ reflectie geven op een centraal, vakoverschrijdend thema. Het centrale jaarthema wordt zo vanuit verschillende invalshoeken belicht. Problematisering en kritische analyse staan voorop. De lezingen zijn gericht op interdisciplinariteit en maatschappelijke relevantie.
De lezingen worden bijgewoond door studenten uit verschillende opleidingen binnen de AP Hogeschool en zijn ook toegankelijk voor een extern publiek.


Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

 Studenten kunnen vanuit verschillende opleidingen instappen. We verwachten dat de studenten:
• een algemeen maatschappelijk en cultureel referentiekader hebben;
• voldoende notie hebben ten aanzien van hun eigen studiegebied;
• in staat zijn om in correct Nederlands/Engels te formuleren.

Eindcompetenties (lijst)

De student detecteert en analyseert een maatschappelijke vraagstelling.
De student vindt en verwerkt wetenschappelijk en/of artistiek relevante literatuur.
De student verhoudt zich tot maatschappelijke thema’s.
De student citeert en verwijst bibliografisch correct.
De student schrijft duidelijk gestructureerd, helder en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag.

Leerdoelen

De student:
1. detecteert en analyseert een maatschappelijke vraagstelling;
2. vindt en verwerkt relevante bronnen;
3. kan zich verhouden tot maatschappelijke thema’s;
4. citeert en verwijst bibliografisch correct;
5. schrijft duidelijk gestructureerd, helder en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag.

Leerinhoud

AP Studium Generale
Schrijfwijzers van de verschillende opleidingen

Studiematerialen (lijst)

www.ap-arts.be/evenementenVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- 5 avondlezingen per semester, afwisselend Engelstalig en Nederlandstalig.

- de lezingen worden opgenomen en via Digitap ter beschikking gesteld
Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het studium beschikt over een eigen website en een cursus in Blackboard.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Opmerking: De lezingenreeks beoogt een bij de studie aangehecht, actueel documenterend informatiepakket aan te bieden in de vorm van avondlezingen door experts die ook voor een breder publiek toegankelijk zijn. De reeks is dus zowel gericht naar studenten, personeelsleden als externen.
  Vanuit een probleemstelling binnen onze hedendaagse samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed. Hierbij staan problematisering en kritische analyse voorop. De lezingenreeks wil participanten stimuleren tot reflectie over actuele vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. De lezingen zijn derhalve gericht op interdisciplinariteit en maatschappelijke relevantie.
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.

Toetsing (tekst)

De papers moeten minimum voldoen aan de volgende criteria:

· Lengte van de paper ligt rond de 2 500 woorden
· De tekst is opgesteld in correct Nederlands of Engels
· De student komt tot een eigen vraagstelling die verder uitgewerkt wordt vertrekkende vanuit de lezingen en onderbouwd met relevant bronmateriaal

1. Analyse van en persoonlijke/ kritische reflectie op een centrale vraagstelling.

 • Juiste duidelijke weergave van het besproken onderwerp
 • (Zelf)kritische, onderzoek gerichte houding
 • Heldere eigen bewering t.o.v. besproken onderwerp
 • Relevant en correct bronnengebruik

2. Betrokkenheid van de reflectie op het eigen studietraject:

 • Originele plaatsing van het eigen studietraject t.o.v. het besproken onderwerp
 • Heldere motivatie van de eigen professionele interesse m.b.t. het besproken onderwerp

3. Vormelijke aspecten:

 • Heldere structuur en overzichtelijke lay-out
 • Correct en actief taalgebruik
 • Vlotte formulering