Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Economie24990/3378/2425/1/60
Studiegids

Economie

24990/3378/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: De Mulder Anouk
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Economie' behandelt de analyse van het economische speelveld op de twee courante niveaus. Op macroniveau richten we ons op het globale economische landschap en zien we algemene mechanismen in werking treden. Op microniveau zoomen we in op de economische activiteiten binnen de organisatie. Het OLOD 'Economie' bereidt voor op het verwerven van economische inzichten waardoor de student zich bewust kan worden van het socio-economische continuüm waarop de HR-professional zich beweegt. De verworven economische inzichten maken het de HR-professional mogelijk om een degelijk HR-advies te formuleren waarbij rekening wordt gehouden met de realiteit waarin men zich bevindt.

Het OLOD economie legt de basis voor het OLOD financieel management in de laatste trajectschijf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creëren.
De student omschrijft economische termen en gebruikt ze op de juiste manier.
De student beschrijft de evolutie van economie in de geschiedenis.
De student beschrijft de relevantie van economie als wetenschap en het nut ervan voor de HR-professional.
03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student herkent actuele tendensen i.v.m. economie op zowel nationaal als internationaal niveau.
De student licht het belang van economie vanuit het perspectief van zowel een individu, een organisatie, een sector als een maatschappij toe en interpreteert de onderlinge correlatie.
De student omschrijft het spanningsveld tussen economische relevantie en duurzame HRM.
De student ontwikkelt een visie i.v.m duurzame HRM naast economisch perspectief.
De student interpreteert aangereikte actualiteit, casussen, modellen, vraagstukken,… en lost rekenkundige economische vraagstukken op.
05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student beschrijft hoe sociaal overleg vorm wordt gegeven op zowel micro-, als macro economisch niveau.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student formuleert op basis van een economisch kengetal een advies.
De student berekent, analyseert en interpreteert economische kengetallen.

Leerinhoud

De macro- en micro-economie staat centraal. Onder andere topics komen aan bod:

Micro-economie

 • Aanbod (producenten)
 • Vraag (consumenten)
 • Marktevenwicht en marktvormen
 • Prijselasticiteit
 • Overheidsingrijpen
 • Externe effecten

Macro-economie

 • Economische kringloop en toegevoegde waarde
 • Macro-economisch evenwich
 • Budgettaire politiek
 • Monetaire politiek
 • De arbeidsmarkt
 • Internationale economie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitap
 • Studiewijzer
 • Handboek: Van Riel, K. & Brasseurs, V. (2023), Economie, wat doe je ermee?, Gent: OWL Press.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00