Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
HRM & technologieën 138133/3378/2425/1/43
Studiegids

HRM & technologieën 1

38133/3378/2425/1/43
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Truyen Robin
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'HRM & technologieën 1' behandelt een aantal tools uit de HR-praktijk die de HR-professional helpen bij de HR-cyclus (instroom, doorstroom en uitstroom). We leggen daarbij in het eerste jaar de focus op de Microsoft Office Tools (word, powerpoint en excell) en hun toegevoegde waarde in de HR-context. Daarnaast komen een aantal HR-specifieke tools die te maken hebben met HRM-processen aan bod en leggen we de link naar en de basis voor de tweede trajectschijf.

Het OLOD 'HRM & technologieën 1' bereidt voor op 'HRM & technologieën 2 en 3'.


OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student is zich bewust van de wettelijke, deontologische en ethische codes en kaders bij het gebruik van HR-tools en toont zich hierbij steeds discreet conform de bedrijfsdeontologie en - cultuur.
11: Maakt gebruik van de gepaste ICT-tools ter ondersteuning van HRM-processen en implementeert daarbij de digitale trends.
De student beheerst in excell het HRM-dossier.
De student gaat probleemoplossend aan de slag bij potentiële problemen met de gehanteerde tool.
De student hanteert de geselecteerde ICT-tools op de correcte wijze.
De student beheerst powerpoint.
De student past digitale vaardigheden toe om efficiënt te plannen en te werken.
De student erkent de digitale trends in het HRM-landschap.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student verzamelt, analyseert, verwerkt, interpreteert, rapporteert en borgt met behulp van HR tools op een correcte manier HRM gegevens.

Leerinhoud

Digitale vaardigheden in:

  • Word
  • Powerpoint
  • Excell (basis formules, draaitabellen- en grafieken en dashboards)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Digitap
  • Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Op je examen ben je verplicht om binnen een Windows-interface te werken. Ook de lessen worden gegeven op basis van een Windows-interface. We werken dus op PC en niet op MAC. Ook het examen zal ontworpen zijn voor een Windows-interface en dus PC; niet voor MAC.

De resultaten van deelonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode geslaagd was, worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode. Deelonderdelen waarvoor je geslaagd was in de eerste examenperiode hoef je dus niet te herkansen. Let wel, dit principe van puntenoverdracht is niet van toepassing wanneer blijkt dat je ook in de tweede examenperiode niet geslaagd bent en dit olod moet hernemen in een volgend academiejaar. Er is nooit puntenoverdracht van onderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, deze onderdelen ben je verplicht te herkansen. In de tweede examenperiode worden deze scores automatisch op nul gezet. Zonder herkansing geen punten.