Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
HRM 1: bemensen - theorie38134/3378/2425/1/77
Studiegids

HRM 1: bemensen - theorie

38134/3378/2425/1/77
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Truyen Robin
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Goed personeelsbeleid, Human Resource Management (HRM), is in veel arbeidsorganisaties een belangrijk onderdeel van het strategisch beleid geworden. Vanuit organisatieperspectief is er nood aan breed inzetbaar en adequaat goed opgeleid personeel dat zich makkelijk aan veranderingen binnen en buiten de organisatie aanpast en daarop inspeelt. Anderzijds is er ook het medewerkersperspectief. Naast bestaanszekerheid en materiële welstand zoeken mensen via hun arbeid ook naar zingeving en ontplooiing. Het organisatieperspectief en het medewerkersperspectief staan regelmatig in een spanningsveld; wat goed is voor de organisatie is niet altijd goed voor de medewerker, en omgekeerd. Succesvol HRM slaagt erin om beide perspectieven zo op elkaar af te stemmen dat zowel de individuele medewerkers als de organisatie meerwaarde en synergie ervaren. Dit OLOD verschaft inzicht in de kern van het HRM-vak, o.a. de activiteiten gericht op het plannen en sturen van personeelsstromen, het motiveren en richting geven van medewerkers in een organisatie en het vinden van het juiste talent (werving & selectie).


OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creƫren.
De student licht de huidige & toekomstige trends op het vlak van rekrutering en selectie toe.
De student schetst de manier waarop rekrutering en selectie de strategische doelstellingen van de organisatie ondersteunen rekening houdend met de belangen van de medewerkers en die van de organisatie.
03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student beschrijft de personeelsbehoefte en de verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan.
De student beschrijft de theoretische principes van marketing en HR-marketing (employer branding, HR marketing).
De student heeft inzicht in arbeidsmarkt en benoemt de uitdagingen in de arbeidsmarkt.
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student omschrijft de basisprincipes van professionele gespreksvoering (fasering en gesprekstechnieken).
07: Neemt kritisch de gewenste rol aan tegenover de verschillende stakeholders naargelang de context en de spanningsvelden die deze verschillende rollen met zich mee kunnen brengen.
De student omschrijft de spanningsvelden die ontstaan tussen de belangen van het individu en de belangen van de organisatie op het vlak van rekrutering en selectie.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student benoemt en legt het belang uit van de concepten diversiteit, inclusie in de context van een duurzaam HRM-beleid.
De student benoemt en legt het belang uit van talent- en competentiemanagement.
De student beschrijft de principes en methodieken van een strategische personeelsplanning en legt de koppeling met personeelsbehoeften en het instroom-beleid (planning en bezetting).
De student beschrijft de selectiemethodieken en welke kanalen er bestaan om de geschikte kandidaten te vinden.
De student beschrijft een onboardingsproces.
De student beschrijft hoe hij/zij een profiel moet definiƫren vertrekkende vanuit de behoefte van de organisatie.
De student herkent en omschrijft diverse methodieken en de meest gebruikte instrumenten in verband met werving en selectie en houdt rekening met diversiteit.
De student benoemt de principes van HR-marketing en employer branding en herkent deze.
De student benoemt de principes en het nut van de functiebeschrijving met o.a. kernresultatengebieden.
De student benoemt de principes van het attitudegericht interviewen.

Leerinhoud

 • Werving & selectie
 • Arbeidsmarkt en personeelsplanning
 • Afstemming tussen de organisatiedoelen en het bepalen van geschikte werknemers
 • Methodieken en instrumenten m.b.t. werving & selectie
 • Het competentiegericht en attitudegericht interviewen
 • Employer branding 
 • Onthaal en onboarding

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitap
 • Studiewijzer
 • Handboek: Kampermann, A. & Kluijtmans, F. (2021). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00