Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
HRM 1: bemensen - vaardigheden38135/3378/2425/1/14
Studiegids

HRM 1: bemensen - vaardigheden

38135/3378/2425/1/14
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Truyen Robin
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Gysbrechts Els, Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

'HRM 1: Bemensen - Vaardigheden' behandelt de principes van mondelinge communicatie, professionele gespreksvoering in de context van werving en selectie. Deze vaardigheidstraining HRM 1 bereidt voor op de rol van professioneel gespreksleider.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student past de theoretische principes van professionele gespreksvoering (fasering en gesprekstechnieken) toe in simulaties van een introductiegesprek of een werkhervattingsgesprek.
De student past de theoretische principes van professionele gespreksvoering (fasering en gesprekstechnieken) toe in simulaties van een selectiegesprek, met o.a. de STARR-methode.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student past diverse methodieken en de meest gebruikte instrumenten in verband met een vacature toe.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student analyseert CV's.
De student screent CV's.
De student analyseert vacatureteksten.

Leerinhoud

Instroom: Werving & Selectie

  • CV's screening
  • Vacature-analyse
  • Selectiegesprek : STARR (competentiegericht interviewen)
  • Introductiegesprek
  • Werkhervattingsgesprek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Digitap
  • Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00

Toetsing (tekst)

De resultaten van deelonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode geslaagd was, worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode. Deelonderdelen waarvoor je geslaagd was in de eerste examenperiode hoef je dus niet te herkansen. Let wel, dit principe van puntenoverdracht is niet van toepassing wanneer blijkt dat je ook in de tweede examenperiode niet geslaagd bent en dit olod moet hernemen in een volgend academiejaar. Er is nooit puntenoverdracht van onderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, deze onderdelen ben je verplicht te herkansen. In de tweede examenperiode worden deze scores automatisch op nul gezet. Zonder herkansing geen punten.