Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werkveldoriëntering & coaching 138141/3378/2425/1/24
Studiegids

Werkveldoriëntering & coaching 1

38141/3378/2425/1/24
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Praet Ellen
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Gysbrechts Els, Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Werkveldoriëntering & Coaching 1' is een laboratorium waar je in kleine groep werkt rond de identiteit van het beroep van de HR-professional. We werken vooral rond reflectie en je leert je eigen professionele competenties beter kennen. Het is een jaar-OLOD en we behandelen inzichten in jezelf en wat het beroep van de HR-professional inhoudt. We verkennen jouw en de vereiste competenties en attitudes en we leren wat de plaats is van HRM en een HR-professional binnen een organisatie.

In het eerste semester staat de zoektocht naar de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit centraal: talenten, troeven, aandachtspunten. Door inzicht te krijgen in de eigen ontwikkeling, aan zelfreflectie te doen, zich kwetsbaar op te stellen en attitudes bij te sturen waar mogelijk vergroot men zijn zelfkennis en verbetert men zijn professionele keuze en ontwikkeling als competente HR-professional.

Tijdens het tweede semester nodigen we verschillende sprekers uit het werkveld uit, die vanuit hun ervaring vertellen hoe de job er op de werkvloer uitziet. Zo geven we je een helder overzicht van wat nu net eigen is aan het beroep van de HR-professional en het brede HR-werkveld.

We maken je bewust van je eigen referentiekader en socialisatieproces. We confronteren je met jezelf als toekomstig professional door middel van oefeningen en opvolggesprekken. Daarnaast laten we je kennismaken met het werkveld en het concrete werk van HR-professionals. Binnen dit opleidingsonderdeel ben je zelf eigenaar van je leerproces. Door initiatief te tonen, verantwoordelijkheid te nemen en een leergierige houding aan te nemen raak je vertrouwd met je eigen kwaliteiten en uitdagingen, het beroep en het werkveld. Je werkt bewust aan jouw attitude als toekomstig HR-professional.

Er wordt ook aandacht besteed aan de studieloopbaan van de student. Dit gebeurt tijdens het eerste semester door een lector-coach en tijdens het tweede semester door een derdejaarsstudent. Zo word je begeleid in je zoektocht en keuze voor je eerste stageperiode in het tweede jaar. De gegeven inhoud wordt daarna nog, verder via verdieping en verbreding, behandeld in de OLOD's HRM 1, 2, 3. Het OLOD Werkveldoriëntering & Coaching 1' bereidt zo ook mee voor op een kennismaking met het werkveld en de stage in de tweede trajectschijf.


OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student legt contacten met het werkveld.
De student reflecteert over de ontmoetingen met het werkveld.
03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student exploreert zijn interessegebieden en legt lnken aan zijn kwaliteiten en competenties.
De student ontwikkelt een eerste eigen keuze op een gewenste toekomstige HRM-rol binnen een bepaalde sector en organisatiestructuur en -cultuur.
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student neemt tijdens de ontmoetingen met het werkveld een professionele houding aan.
06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student hanteert mondelinge communicatie op een professionele manier.
De student hanteert schriftelijke communicatie op een professionele manier.
07: Neemt kritisch de gewenste rol aan tegenover de verschillende stakeholders naargelang de context en de spanningsvelden die deze verschillende rollen met zich mee kunnen brengen.
De student duidt a.d.h.v. interviews en bezoeken met het werkveld de plaats en rol van HRM in organisaties.
08: Professionaliseert zichzelf naar aanleiding van reflectie, feedback en nieuwe beroepsontwikkelingen.
De student analyseert aan de hand van reflectiemodellen zijn eigen referentiekader en socialisatieproces m.b.t. het beroep van HR-professional.
De student brengt, aan de hand van reflectie en feedback, zijn motivatie, competenties, kwaliteiten en uitdagingen in kaart in functie van zijn professionele ontwikkeling.
De student reflecteert volgens aangereikte reflectiemodellen.
De student stelt een plan van aanpak op dat richting geeft aan zijn verdere beroepsontwikkeling.
De student motiveert de eigen leerdoelen- en vragen m.b.t. de eigen professionalisering vanuit een betekenisvolle situatie.
De student toont initiatief in en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
De student reflecteert over de afgelegde leerweg.
De student reflecteert over zijn ontwikkeling m.b.t. de attitudes van het attitudeprofiel van de HR-professional.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student krijgt inzichten in het takenpakket van een HR-professional.

Leerinhoud

In dit OLOD staat de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit centraal d.m.v. reflectie en een eerste kennismaking met het brede HR-werkveld. Onder andere volgende topics komen aan bod:

 • Attitudeprofiel van de HR-professional
 • Reflecteren volgens reflectiemodellen
 • Kernkwadrant
 • Doelen en plan van aanpak
 • Referentiekader en socialisatie
 • Waarden en normen
 • Studiemethoden en examenplanning
 • Ontmoetingen met het werkveld (werkvelddagen) 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitap
 • Studiewijzer
 • Handboek Grit, R., Mollema M. en van der Sijde N., op weg naar ... de complete professional, Groningen: Noordhoff

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren46,00 uren
Werktijd buiten de contacturen122,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid tijdens de contactmomenten is verplicht. Aanwezigheid tijdens de contactmomenten is noodzakelijk om de beoogde competenties actief en onder begeleiding te ontwikkelen en verwerven binnen dit OLOD. Indien de student door overmacht niet tijdens het contactmoment aanwezig kan zijn, dient hij/zij de lector (coach) vooraf per e-mail te verwittigen en zijn/haar afwezigheid te wettigen met een geldig medisch attest ingeval van ziekte of met het nodige bewijsmateriaal in geval van een andere overmachtssituatie. Indien de student ongewettigd afwezig is tijdens een contactmoment, wordt één punt van het totale examencijfer op 20 afgetrokken. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je terug in de studiewijzer.