Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Inleiding duurzame HRM38136/3378/2425/1/48
Studiegids

Inleiding duurzame HRM

38136/3378/2425/1/48
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Doms Mike
Andere co-titularis(sen): Tirions Michel, Van Praet Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het OLOD 'Inleiding in duurzame HRM' behandelt de visies, domeinen en instrumenten van HRM. Goed personeelsbeleid of Human Resource Management (HRM), is in vele arbeidsorganisaties een belangrijk onderdeel van het strategische beleid geworden. Vanuit het organisatieperspectief is er nood aan breed inzetbaar en adequaat opgeleid personeel dat zich makkelijk aan veranderingen binnen en buiten de organisatie aanpast en daarop inspeelt. Anderzijds is er ook het medewerkersperspectief. Naast bestaanszekerheid en materiële welstand zoeken mensen via arbeid ook naar zingeving en ontplooiing. Het organisatieperspectief en het medewerkersperspectief staan regelmatig in een spanningsveld; wat goed is voor de organisatie is niet altijd goed voor de medewerker, en omgekeerd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de omgeving en de impact die deze heeft op de organisatie en medewerkers en wederom ook omgekeerd. Succesvol of duurzaam HRM slaagt erin om alle perspectieven (people, profit en planet) zo op elkaar af te stemmen dat individuele medewerkers, als de organisatie en omgeving meerwaarde en synergie ervaren. Dit OLOD verschaft inzicht in de kern van het HRM-vak, namelijk de activiteiten gericht op een volwaardig in-, door- en uitstroombeleid. Het OLOD 'Inleiding in duurzame HRM' bereidt voor op een integrale blok op HRM-inhouden en deze wordt verder verdiept en verbreed in HRM 1, 2 en 3. Het OLOD bereidt tevens voor op een kennismaking met het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creƫren.
De student benoemt de basisprincipes van duurzaam HRM.
De student benoemt het doel van een organisatiebeleid en de noodzaak van een duurzaam HRM-beleid.
De student beschrijft verschillende modellen van HRM en kan deze schematisch weergeven.
De student definieert de belangrijkste domeinen en instrumenten van HRM.
De student duidt de verwantschap aan tussen de belangrijkste domeinen en instrumenten van HRM.
02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student onderkent het belang van het uitbouwen van vertrouwensrelaties en het aannemen van een dienstverlenende houding.
03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student legt uit welke impact de omgeving heeft op een HRM-beleid.
De student ontwikkelt een eerste eigen visie op duurzame HRM op basis van kennismaking met het (inter)nationale werkveld en zijn actoren.
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student benoemt de verschillende stakeholders gelinkt aan organisaties en hun belangen.
05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student geeft de belangrijkheid aan van de rol om als werkgeversvertegenwoordiger te fungeren in de sociale dialoog met syndicale partners.
De student omschrijft het belang van ethische en deontologische kaders.
07: Neemt kritisch de gewenste rol aan tegenover de verschillende stakeholders naargelang de context en de spanningsvelden die deze verschillende rollen met zich mee kunnen brengen.
De student beschrijft de verschillende rollen van HRM en spanningsvelden die hierdoor ontstaan.
De student duidt de plaats en rol van HRM in organisaties.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student benoemt en legt het belang uit van de concepten diversiteit, inclusie en talenten in de context van een duurzaam HRM-beleid.
De student benoemt werk- en kwaliteitsprocessen binnen organisaties.
De student geeft een overzicht van de belangrijkste HRM-domeinen die onder het in-, door- en uitstroombeleid vallen.

Leerinhoud

 • Algemeen beleid in organisaties
 • Een duurzaam HRM-beleid
 • De verschillende domeinen en instrumenten, eigen aan HRM
 • Stakeholders
 • De professionele houding van een HR-professional
 • Kennismaking met het werkveld, actoren en de actualiteit m.b.t. HRM
 • De verschillende rollen van een HR-professional

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitap
 • Studiewijzer
 • Handboek: Kampermann, A. & Kluijtmans, F. (2021). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00