Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
HRM 2: beoordelen en belonen39475/3378/2425/1/81
Studiegids

HRM 2: beoordelen en belonen

39475/3378/2425/1/81
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 252,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je hoort vaak dat personeel de grootste kostenpost is voor een organisatie. Dat is zeker zo. Het is daarom belangrijk een goed beeld te hebben op wat 'belonen' is en hoe je hier het beste, efficiëntste, mee kan omgaan in een organisatie. Belonen is namelijk meer dan enkel 'geld'. Wat net zo waar is als bovenstaande is dat er zonder mensen geen organisatie is. Mensen zijn nog steeds de motor en de kracht achter elke organisatie. Het is daarom belangrijk om medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. In dit OLOD gaan we daarom ook dieper in op aspecten zoals: motivatie, het beoordelen en het belonen van medewerkers.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creëren.
De student definieert het doel van belonen.
02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student ondersteunt een prestatiebeoordelingsgesprek (evaluatiegesprek, functioneringsgesprek en potentieelbeoordeling).
03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student beschrijft de HR-gesprekscyclus (evaluatie, functionerings- en ontwikkelingscyclussen/performance mgmt).
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student stelt een beloningspakket op.
05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student hanteert de verschillende beoordelingsmethoden.
06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student voert een prestatiebeoordelingsgesprek in een gesimuleerde context (evaluatiegesprek, functioneringsgesprek, potentieelbeoordeling)
De student voert een loononderhandelingsgesprek in een gesimuleerde context.
07: Neemt kritisch de gewenste rol aan tegenover de verschillende stakeholders naargelang de context en de spanningsvelden die deze verschillende rollen met zich mee kunnen brengen.
De student formuleert de manier waarop beoordelen en belonen de strategische doelstellingen van de organisatie ondersteunen rekening houdend met de belangen van de medewerkers en die van de organisatie.
De student analyseert de mogelijke spanningsvelden tussen de stakeholders bij beoordelings- en beloningsgesprekken.
De student past een functieweging toe op een case.
08: Professionaliseert zichzelf naar aanleiding van reflectie, feedback en nieuwe beroepsontwikkelingen.
De student verklaart de huidige & toekomstige trends op het vlak van beoordelen en belonen.
De student formuleert en motiveert feedback.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student beschrijft belonen.
De student beschrijft evaluatie-, functionerings- en ontwikkelingscyclussen.
De student beschrijft het ontslagmanagement.
De student creëert beroepsproducten en HR-processen.
De student somt de verschillende beoordelings- en beloningsmogelijkheden op.

Leerinhoud

Thema's beoordelen en belonen:

  • Motivatie van medewerkers
  • Het beloningsbeleid
  • HR-gesprekscyclus
  • Gesprekken voeren: het prestatiebeoordelingsgesprek, zoals het evaluatiegesprek, functioneringsgesprek en potentieelbeoordeling
  • Gesprekken voeren: de loononderhandeling
  • Belonen: doel, grondslagen en toetsing
  • Functiewaardering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- Digitap
- Handboek: Kampermann, A. & Kluijtmans, F. (2021). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen189,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

De resultaten van deelonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode geslaagd was, worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode. Deelonderdelen waarvoor je geslaagd was in de eerste examenperiode hoef je dus niet te herkansen. Let wel, dit principe van puntenoverdracht is niet van toepassing wanneer blijkt dat je ook in de tweede examenperiode niet geslaagd bent en dit olod moet hernemen in een volgend academiejaar. Er is nooit puntenoverdracht van onderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, deze onderdelen ben je verplicht te herkansen. In de tweede examenperiode worden deze scores automatisch op nul gezet. Zonder herkansing geen punten.