Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Arbeidsverhoudingen3449/3378/2425/1/16
Studiegids

Arbeidsverhoudingen

3449/3378/2425/1/16
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je krijgt zicht op het spel, de spelers, de spelregels en het speelveld van het 'Belgsich sociaal overleg' binnen arbeidsomgevingen op verschillende niveaus en vanuit verschillende perspectieven. We bekijken wat de voordelen zijn van een goed sociaal overleg of syndicale relaties en welke rol HRM hierin opneemt. De werking van organisaties, voorzieningen, het collectief arbeidsrecht en de actualiteit rond arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, stakingen, sluitingen, opzetten sociale verkiezingen, sluiten van CAO’s of andere sociaal-economische thema's staan in de kijker.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creƫren.
De student onderkent het belang van een duurzaam en gezond sociaal overleg binnen een organisatie(cultuur) en benoemt welke rol er dient opgenomen te worden naar en namens de werkgever.
02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student beschrijft de verschillende vormen en werking van teams.
De student beschrijft groepsontwikkeling a.d.h.v. de rollen van Belbin.
De student past de theoretische principes van effectieve teams, groepsprocessen en fenomenen toe.
De student past de theoretische principes van groepsdynamica toe.
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student legt uit hoe een HR-professional omgaat met arbeidsverhoudingen of syndicale relaties binnen een organisatie.
De student onderzoekt de doelstellingen van en uitdagingen of spanningsvelden van het sociaal overleg binnen organisaties.
05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student beschrijft en benoemt de verschillen tussen het Belgische model, het Chinese, het Rijnlandmodel en het Anglo-Amerikaanse model.
De student geeft een overzicht van het speelveld, spelers en spelregels van het 'Belgisch sociaal overlegmodel'.
De student motiveert het belang van een duurzaam sociaal overleg en maakt onderbouwde wettelijke adviezen omtrent deze materie.
07: Neemt kritisch de gewenste rol aan tegenover de verschillende stakeholders naargelang de context en de spanningsvelden die deze verschillende rollen met zich mee kunnen brengen.
De student analyseert verschillende standpunten (of agenda's) van stakeholders aangaande actuele sociaal-economische thema's op organisatieniveau en ontwikkelt en geeft hierover een eigen onderbouwde mening.
De student kent het doel, de structuur en 'SWOT' van het Belgische sociaal overleg, naast deze van het Europees en internationale niveau.
De student schetst de historiek van het Belgisch sociaal overleg, naast deze van het Europees en internationale niveau.
09: Handelt plan- en projectmatig, ontwikkelt en implementeert projecten binnen de organisatie.
De student onderzoekt en werkt op een projectmatige manier met medestudenten een mening en advies uit over een actueel sociaal-economisch thema.
De student onderzoekt vanuit verschillende standpunten of perspectieven (afvaardigingen van) werknemers, werkgevers en overheid) een actueel sociaal-economisch thema en vormt hierover een mening en advies.

Leerinhoud

- Inleiding in wat goed (sociaal) overleg is en duiding van verschillende modellen (Belgisch, Rijnland, Chinees en Anglo-Amerikaans).
- Historiek, doel, perspectieven, spanningsvelden en SWOT van het Belgische sociaal overlegmodel.
- Het speelveld en spelers, bevoegde instellingen, sociale partners en overlegorganen.
- Vergelijkingen met Europees en internationaal niveau.
- Arbeidsconflicten en sociale bemiddeling.
- Actuele sociaal-economische thema's (onderzoeken, duiden en innemen standpunten (overheid, afvaardigingen werknemers en werkgevers).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00

Toetsing (tekst)

De resultaten van deelonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode geslaagd was, worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode. Deelonderdelen waarvoor je geslaagd was in de eerste examenperiode hoef je dus niet te herkansen. Let wel, dit principe van puntenoverdracht is niet van toepassing wanneer blijkt dat je ook in de tweede examenperiode niet geslaagd bent en dit olod moet hernemen in een volgend academiejaar. Er is nooit puntenoverdracht van onderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, deze onderdelen ben je verplicht te herkansen. In de tweede examenperiode worden deze scores automatisch op nul gezet. Zonder herkansing geen punten.