Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Planmatig en wetenschappelijk denken39477/3378/2425/1/52
Studiegids

Planmatig en wetenschappelijk denken

39477/3378/2425/1/52
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Praktijkonderzoek.

Korte omschrijving

In het olod 'Planmatig en wetenschappelijk denken' leer je de basis van onderzoeksvaardigheden op bachelorniveau. Onderzoeksvaardigheden resulteren in betere praktijken. We kijken naar het theoretisch kader van onderzoeksmethoden en wetenschappelijke inzichten voor de praktijk. Je leert de basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Na deze basis voer je, in het olod 'Praktijkonderzoek' (semester erop volgend) alle stappen van een praktijkonderzoek uit in kleine groep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student beschrijft de (maatschappelijke) relevantie van onderzoek in HR.
De student geeft de werking van een praktijkonderzoek weer.
06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student formuleert vanuit een probleem of een fenomeen, relevant voor HR, een probeemsteling en een onderzoeksvraag.
De student hanteert een zakelijke, wetenschappelijke taal.
De student hanteert het vakjargon m.b.t. HR-onderzoek correct.
08: Professionaliseert zichzelf naar aanleiding van reflectie, feedback en nieuwe beroepsontwikkelingen.
De student reflecteert over de eigen rol en die van medestudenten in een groepsproces.
09: Handelt plan- en projectmatig, ontwikkelt en implementeert projecten binnen de organisatie.
De student beschrijft de basisbegrippen en fasen van de empirische onderzoekscyclus.
De student past de principes van planmatig en wetenschappelijk handelen toe op concrete situaties.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student hanteert de APA-regels en referentiestijl correct.
De student selecteert relevante en gevarieerde bronnen in functie van een literatuuronderzoek.

Leerinhoud

- HR-professionals moeten evidence informed leren denken en handelen.
- Wetenschap draagt o.m. bij aan kritische zin, het innemen van een breed perspectief op de praktijk, een beter begrip van HR, het nagaan wat werkt onder welke omstandigheden.
- We leggen de basis voor deze onderzoeksvaardigheden.
- We leren en creëren inzicht in de verschillende stappen van probleemstelling, literatuurstudie, dataverzameling en verwerking, tot en met rapportage. Een onderzoekende en kritische houding wordt aangewakkerd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeProjectopdracht70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00

Toetsing (tekst)

De resultaten van deelonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode geslaagd was, worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode. Deelonderdelen waarvoor je geslaagd was in de eerste examenperiode hoef je dus niet te herkansen. Let wel, dit principe van puntenoverdracht is niet van toepassing wanneer blijkt dat je ook in de tweede examenperiode niet geslaagd bent en dit olod moet hernemen in een volgend academiejaar. Er is nooit puntenoverdracht van onderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, deze onderdelen ben je verplicht te herkansen. In de tweede examenperiode worden deze scores automatisch op nul gezet. Zonder herkansing geen punten.