Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Praktijkonderzoek13436/3378/2425/1/74
Studiegids

Praktijkonderzoek

13436/3378/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Planmatig en wetenschappelijk denken.

Korte omschrijving

Als HR-professional sta je in het hart van een organisatie. Je bent de tactische speler tussen het beleid en de business/de medewerkers. Deze vertaalslag moet je goed en praktijkgericht kunnen maken. Door middel van onderzoeksvaardigheden kan je de HR-praktijk op een andere manier interpreteren en kritisch kijken naar je handelen. Dit resulteert o.a. in betere en objectievere interventies op de werkvloer.

In het OLOD 'Praktijkonderzoek' krijg je een hands-on ervaring van onderzoek mee, onder begeleiding van lectoren met de juiste HR-ervaring. Je leert met een helikopterperspectief naar de praktijk te kijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student gebruikt wetenschappelijke taal.
De student reflecteert over de eigen rol en die van de medestudenten in een groepsproces.
08: Professionaliseert zichzelf naar aanleiding van reflectie, feedback en nieuwe beroepsontwikkelingen.
De student verklaart eigen onderzoeksresultaten met behulp van theoretische/empirische kennis.
09: Handelt plan- en projectmatig, ontwikkelt en implementeert projecten binnen de organisatie.
De student past de fasen van de empirische cyclus (kwalitatief en kwantitatief) toe in een onderzoek.
De student rapporteert over het onderzoeksproces aan de hand van een logboek.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student rapporteert over de eigen onderzoeksresultaten.
12: Verzamelt, analyseert, interpreteert, rapporteert en borgt HRM-gerelateerde informatie en kan op basis hiervan aanbevelingen formuleren voor het beleid.
De student brengt onderzoeksgegevens samen.
De student evalueert het onderzoeksproces aan de hand van een zelf- en peerevaluatie.
De student maakt een literatuurstudie op, op basis van wetenschappelijke en vakliteratuur.
De student analyseert de verzamelde gegevens volgens wetenschappelijke methodes.
De student verzamelt onderzoeksgegevens.

Leerinhoud

- Wetenschap draagt o.m. bij aan kritische zin, het innemen van een breed perspectief op de praktijk, een beter begrip van de doelgroep, het nagaan wat werkt onder welke omstandigheden.
- Vanuit een toepassingsgericht perspectief, gericht op het werkveld van de toekomstige HR-professional, worden de verschillende stappen van probleemstelling, literatuurstudie, dataverzameling en verwerking, tot en met rapportage doorlopen.
- Er wordt gewerkt in een leeronderzoek aan een onderzoeksopdracht. Statistische verwerkingsmethodes komen aan bod.
- Een onderzoekende en kritische houding wordt aangewakkerd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- Digitap
- PPT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00