Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Stage & coaching 239481/3378/2425/1/91
Studiegids

Stage & coaching 2

39481/3378/2425/1/91
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het human resources management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 336,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Werkveldoriëntering & coaching 1 EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Professionele vaardigheden basis EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor HRM 1: bemensen - vaardigheden.

Korte omschrijving

Het olod 'Stage & coaching 2' behandelt de HR-praktijk a.d.h.v. een stage in een organisatie naar keuze. Deze stage kies en zoek je zelfstandig met de nodige ondersteuning. Het doel van deze stage is de nodige beroepscompetenties te ontwikkelen. Deze stage heeft een oriënterend en explorerend karakter en is gericht op een eerste grondige kennismaking met de praktijk in alle facetten. Je leert de functie van HR-professional in haar verschillende aspecten uit te voeren. Je maakt deel uit van en functioneert in een professionele organisatie binnen het domein HRM.

De stageperiode omvat minimum 8 weken (minimum 240 uren) in het tweede semester, concreet betekent dit dat je 4 dagen stage loopt per week. Tijdens de stage zet je jouw verworven kennis en vaardigheden om naar praktijkervaringen en koppel je deze ervaringen via reflecties en supervisie aan het beroep van HR-professional.

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit stage en coaching. Coaching gebeurt door supervisie in kleine leergroepen, hier werk je aan een verdere uitdieping van de eigen beroepspersoonlijkheid en het professioneel handelen.

In coaching staat reflectie centraal. Het leert je nadenken over jezelf en anderen in de groep, alsook over het professioneel handelen in een organisatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Vertaalt en draagt de visie van de organisatie op duurzaam HRM uit en helpt hiervoor draagvlak creëren.
De student legt de organisatie, de visie, waarden en normen van de stageplaats uit.
De student legt de werking van de HR-afdeling uit.
De student toont betrokkenheid bij zijn eigen takenpakket.
02: Bouwt interne en externe vertrouwensrelaties uit, stelt zich hierbij dienstverlenend en klantgericht op en handelt loyaal aan de organisatie.
De student handelt divers-sensitief.
De student is empathisch.
De student is flexibel en toont veranderingsbereidheid.
De student neemt initiatief op de stageplaats m.b.t. de eigen taken.
De student toont samenwerkingszin en heeft inzicht in interne en externe samenwerkingsverbanden van de stageplaats.
De student stelt zich dienstverlenend en klantgericht op.
03: Analyseert de omgeving en organisatiecontexten en ontwikkelt een kritische kijk aan de hand van nationale en internationale tendensen.
De student toont een actieve en ondernemende leerhouding (levenslang leren & zelfontwikkeling).
04: Handelt integer en oplossingsgericht en stimuleert via een constructieve dialoog samenwerkingsvoordelen tussen individuele- en organisatiedoelstellingen.
De student handelt volgens inzicht in groepsdynamische processen.
De student onderneemt concrete acties om problemen, klachten, meldingen of suggesties van klanten op te volgen of verwijst deze door naar de juiste persoon/instantie.
De student gaat vertrouwelijk om met informatie, omstandigheden en activiteiten die dit vereisen en toont aan dat hij/zij met discretie en privacy kan omgaan (op de stageplaats, in een afgebakende context).
05: Handelt conform de wettelijke, deontologische en ethische kaders en verleent advies rond arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, loonadministratie en het sociaal overleg.
De student implementeert juridische kennis.
De student informeert medewerkers i.v.m. sociaal-juridische vragen.
De student gebruikt HR-tools conform de wettelijke, deontologische en ethische codes en kaders relevant voor de HRM-context waarbinnen hij zich bevindt dit zowel binnen als buiten de organisatie en toont zich hierbij steeds discreet conform de bedrijfsdeontologie en - cultuur.
06: Handelt sociaal vaardig, communiceert constructief en helder, dit zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in minstens één andere taal.
De student hanteert de geschikte communicatiemiddelen en -vormen en professionele omgangsvormen.
De student hanteert een professionele schriftelijke en mondelinge communicatie (op de stageplaats in een afgebakende context).
De student reflecteert over (zijn groei in) leerdoelen stage 2 en de attitudes van het attitudeprofiel van de HR-professional.
De student toont een assertieve houding.
De student toont een open, respectvolle houding ten aanzien van je medestudenten en coach.
08: Professionaliseert zichzelf naar aanleiding van reflectie, feedback en nieuwe beroepsontwikkelingen.
De student evalueert het eigen handelen op basis van reflectie.
De student vraagt feedback aan anderen over zijn/haar functioneren en gaat hiermee actief aan de slag.
09: Handelt plan- en projectmatig, ontwikkelt en implementeert projecten binnen de organisatie.
De student plant en organiseert het eigen werk zelfstandig binnen de beschikbare termijn.
De student werkt nauwkeurig en resultaatsgericht.
10: Werkt evidence-based initiatieven uit inzake het in-, door- en uitstroombeleid op het tactische niveau met bewustzijn van diversiteit en talenten.
De student past HR-processen van de organisatie toe.
De student gebruikt gericht bronnen om kennis op te bouwen en te implementeren.
11: Maakt gebruik van de gepaste ICT-tools ter ondersteuning van HRM-processen en implementeert daarbij de digitale trends.
De student maakt gebruik van de gepaste ICT-tools ter ondersteuning van HRM-processen (op de werkplek, in een afgebakende context).

Leerinhoud

 • De student komt in contact met de HR-praktijk op de stageplaats.
 • De student komt in contact met de actoren die betrokken zijn bij de stageplaats en het handelen van de stageplaats.
 • De student krijgt een beeld van de organisatie van de stageplaats.
 • De student voert eenvoudige en complexere (deel)taken uit die passen binnen het aanbod van de stageplaats, volgens de werkwijze van de organisatie.
 • De student hanteert passende communicatievormen en – middelen.
 • De student leert samenwerken in een professionele context.
 • De student werkt aan de eigen beroepspersoonlijkheid en attitudes van de HR-professional.


De student leert deze zaken onder begeleiding en met respect voor het tempo van de organisatie; de leervorm coaching is er op gericht de stage-ervaring tot leerervaring te maken. De coaching gebeurt in kleine groep, onder begeleiding van een coach (docent). De leerervaringen worden hoofdzakelijk schriftelijk aangebracht door de studenten en vormen het uitgangspunt voor het wederzijds bevragen en het kritisch reflecteren. De eigen beroepspersoonlijkheid, de eigen competenties en het professioneel handelen staan hierbij centraal.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitap
 • Studiewijzer
 • Stagereglement
 • Handboek Grit, R., Mollema M. en van der Sijde N., op weg naar ... de complete professional, Groningen: Noordhoff.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Individuele begeleiding3,00 uren
Vormen van groepsleren13,00 uren
Werkplekleren en/of stage240,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio20,00
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context80,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid tijdens de coachingsmomenten (contactmomenten op school) is verplicht. Aanwezigheid tijdens de contactmomenten is noodzakelijk om de beoogde competenties actief en onder begeleiding te ontwikkelen en verwerven binnen dit OLOD. Indien de student door overmacht niet tijdens het contactmoment aanwezig kan zijn, dient hij/zij de lector vooraf per e-mail te verwittigen en zijn/haar afwezigheid te wettigen met een geldig medisch attest ingeval van ziekte of met het nodige bewijsmateriaal in geval van een andere overmachtssituatie. Indien de student ongewettigd afwezig is tijdens een contactmoment, wordt één punt van het totale examencijfer op 20 afgetrokken. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je terug in de studiewijzer.