Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
International Social (Care) Work Week abroad39487/3382/2425/1/73
Studiegids

International Social (Care) Work Week abroad

39487/3382/2425/1/73
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket orthopedagogie Bachelor 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hofman Bart, Moentjens Gwendy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is gebundeld in één week. Centraal staat het kijken vanuit de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind vanuit verschillende perspectieven en thema’s. Tijdens de week zullen verschillende onderwerpen voorbij komen. Naast colleges, behoren workshops van internationale lectoren, samenwerking met internationale studenten en studiebezoeken tot het programma.
Voertaal: Engels
Voor het volgen van dit opleidingsonderdeel dient de student de bijkomende kosten voor het verblijf in het buitenland zelf te bekostigen. Het bedrag is afhankelijk van de keuzes die de student zelf maakt. Je staat zelf in voor de kosten en de organisatie van de reis en het verblijf. (Reken op een budget van ongeveer +/-450 euro voor deze week waarvan +/-300 euro voor logies en +/- 150 voor maaltijden en vervoer (veel hangt af van de bestemming en de keuze die de student maakt))

Begincompetenties (tekst)

Kan basis Engels gebruiken.
De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in bruggen bouwen: Multi- en interdisciplinair werken.
Je reflecteert over de meerwaarde van interdisciplinair samenwerken voor je toekomstige beroepsuitoefening.
Je legt uit hoe de eigen discipline overeenkomt of verschilt van andere disciplines/benaderingen die je tijdens de internationale week tegenkwam.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
Je integreert inzichten verworven uit de literatuurstudie (minimaal 3 anderstalige bronnen waarvan minimum 1 Engelstalige) en de internationale week bij het opbouwen van de paper.
Internationaal gericht
Je verbindt internationale concepten, thema's, vernieuwende ideeën, sociaal-professionele kaders, … uit de internationale week met een breder sociaal-cultureel en internationaal perspectief.
Je legt uit hoe de nieuw geleerde internationale inhouden gebruikt kunnen worden de praktijk.
Cultuursensitief handelen
Je toont in je paper respect voor ieders uniciteit en culturele identiteit.
Je reflecteert hoe de gekozen ervaring en de internationale/interculturele ontmoetingen je kijk op het werkveld en je mensbeeld (referentiekader) hebben beïnvloed.

Leerinhoud

De inhouden worden op voorhand bepaald door de organisator van de internationale week.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Materiaal aangeboden door organisator van de internationale week.
Studiewijzer
Digitap

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)15,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken100,001. Korte omschrijving van de toets: Kennistoets: 100% individueel werkstuk (in het Nederlands)
2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: digitaal (Toetsmoment: momentopname na proces)
5. Beoordelaar: lector
6. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten conform de afspraken binnen de opleiding. 1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out) 1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden:
Je volgt alle activiteiten die de Gast Hogeschool in dit kader aanbiedt. Deelname aan alle leeractiviteiten is verplicht.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in IbaMaFlex.
Bij elke gewettigde afwezigheid vraagt de student een vervangopdracht aan de verantwoordelijke lector (zie studiewijzer voor meer concrete informatie hieromtrent).
Bij het vragen van een vervangtaak neem je zelf het initiatief. Dit gebeurt per mail, ten laatste 1 week na de datum van de laatste afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt en/of de vervangtaak niet correct is uitgevoerd of tijdig indient, dan worden 2 punten afgetrokken van de score voor het werkstuk.
Bij elke ongewettigde afwezigheid worden er 4 punten per gemiste leeractiviteit afgetrokken van de score voor het werkstuk.
Bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten krijg je een nul voor het gehele opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. Je kan geen werkstuk indienen voor de eerste examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Korte omschrijving van de toets: Kennistoets: 100% werkstuk
Individuele opdracht
Het werkstuk van de eerste examenperiode wordt aan de hand van de feedback van de lector herwerkt.
Voor de feedback van het werkstuk neemt de student na het verkrijgen van de punten zelf contact op met de betrokken lector via mail.
Bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten kan je een nieuwe opdracht voor het werkstuk vragen aan de verantwoordelijke lector. Je kan op basis van deze vervangopdracht een werkstuk indienen tijdens de tweede examenperiode. Voor inhoudelijke – en vormvereisten van de paper: zie studiewijzer.
2. Toetsmethode: kennistoets: werkstuk Bron: open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5. Beoordelaar: lector
6. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten conform de afspraken binnen de opleiding. 1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal