Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Aanvullend boekhouden39554/3320/2425/1/69
Studiegids

Aanvullend boekhouden

39554/3320/2425/1/69
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat accounting administration als Aanvullend boekhouden_FT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: De Bondt Veronique
Andere co-titularis(sen): De Neve Anja, Hofmans Anne, Vervoort Hilde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Basis boekhouden OF simultaan te volgen met Basis boekhouden.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel wordt jouw basiskennis van algemeen boekhouden verder aangescherpt. De verschillende rubrieken van de passiefzijde van de balans en de regularisatie- en afsluitwerkzaamheden worden bestudeerd. Wanneer je nood hebt aan extra oefeningen of bijles, verwijzen we je door naar de lessen 'Boekhouden XL'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: Proef- en saldibalans, jaarrekening, inventarisboekingen, centralisatie: bereidt de proef- en saldibalans en de jaarrekening voor in functie van de periodieke en jaarafsluiting, doet de courante inventarisboekingen en de centralisatie.
Je registreert de resultaatverwerking op het einde van het boekjaar.
OLR 4 Je codeert en verwerkt de onderliggende documenten in het aankoop-, verkoop-, financieel en divers dagboek, je houdt de analytische boekhouding bij en doet de afstemming met de eigen boekhouding.   
Je beschrijft de samenstelling van de bezoldigingen.
Je voert een eenvoudige berekening van een salaris uit.
Je registreert de vorming, toevoeging, terugneming en besteding van voorzieningen voor risico’s en kosten.
Je registreert schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.
Je registreert de herwaardering van een materieel vast activum.
Je registreert de realisatie van een geherwaardeerd vast activum.
Je registreert het uitstellen van de belasting op de meerwaarde bij een realisatie van een immaterieel of materieel vast activum onder het stelsel van gespreide taxatie.
Je registreert de toekenning van een kapitaalsubsidie, de hieraan verbonden eindejaarsverrichtingen en de realisatie van een gesubsidieerd vast activum.
Je registreert de aanleg van reserves.
Je registreert het sluiten van een leaseovereenkomst, de periodieke leasebetalingen en de noodzakelijke boekingen op het einde van de financiële leasing.
Je registreert de ontvangst en terugbetaling van leningen op meer en minder dan een jaar, alsook de rentebetaling.
OLR 7 Je bereidt de proef- en saldibalans en de jaarrekening voor in functie van de periodieke en jaarafsluiting en doet de courante inventaris- en eindejaarsverrichtingen.
Je verklaart het nut van de inventarisboekingen.
Je onderscheidt de soorten eindejaarsverrichtingen.
Je verwerkt de regularisatie van balans- en resultatenrekeningen.

Leerinhoud

1. Uitgebreide studie van de passiva:

Inbreng
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Overgedragen resultaat
Kapitaalsubsidies
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Schulden op meer dan een jaar
Schulden op ten hoogste een jaar

2. De regularisatie- en afsluitwerkzaamheden:

Soorten regularisatiewerkzaamheden
Slotoefeningen op regularisatie- en afsluitwerkzaamheden

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Algemeen boekhoudenVerplicht
  • Auteur: Van Liedekerke, C. & Walraevens, G.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.