Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Landmeetpraktijk 439618/3388/2425/1/23
Studiegids

Landmeetpraktijk 4

39618/3388/2425/1/23
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verschueren Johan
Andere co-titularis(sen): Speckstadt Arne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Landmeetpraktijk 2 EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Topometrie en landmeetinstrumenten 1 EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Topometrie 2 EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Landmeetinstrumenten 2 EN simultaan te volgen met Vereffeningsleer 4 EN simultaan te volgen met Landmeetpraktijk 3.

Korte omschrijving

Terwijl in topometrie en instrumentenleer de theorie rond het uitvoeren van metingen wordt uitgelegd, gaan we in landmeetpraktijk zelf aan de slag: we trekken wekelijks de buitenlucht in. In kleine groepen leer je op het terrein metingen te realiseren met moderne toestellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student gaat respectvol om met al het meetmateriaal volgens de opgelegde veiligheidsvoorschriften
De student kan bij de rapportering van de meetgegevens een kritisch besluit formuleren in verband met de bekomen meetresultaten en nauwkeurigheden.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan de meetgegevens verwerken tot een overzichtelijk rapport.
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan een detailmeting (planimetrie en/of altimetrie) aansluiten op een basismeting
De student kan, rekening houdend met de gekende foutenbronnen bij het meten, de foutenlast minimaliseren en controlemetingen toevoegen
De student kan een totaalstation/one-manstation opstellen, de opstelgegevens en de oriëntering invoeren in het meetmenu van het instrument en gemeten punten voorzien van een eenvoudige puntcodering.
De student kan met een totaalstation/one-manstation een veelhoeksmeting uitvoeren.

Leerinhoud

1. Inleiding

* Materiaal en veiligheid
* Planning en organisatie van een meting.

2. Gebruik totaalstation

- Import, export en analyse van de meetdata.

- Aansluiting van verschillende opstelpunten:
* vaste opstelpunten
* achterwaartse insnijding en vrije opstelling
* het uitvoeren van transformaties,
* Uitvoeren van een gesloten en een aangesloten veelhoeksmeting met vereffening van de sluitfout.

- Detailmeting:
* i.f.v. het opmeten van de terreininrichting.
* i.f.v. het opmaken van een digitaal terreinmodel met volumeberekeningen.
* Aansluiten van een detailmeting op het Nationaal referentiestelsel.
* Gevelmeting met reflectorloos totaalstation.

- Uitzetten van punten.
* Voerstraalmethode
* Uitzetprogramma totaalstation
* COGO-programa’s


3. Hybride meting

4. GNSS

- Import, export en analyse van de meetdata.
- plaatsbepaling
- uitzetten

5. Verwerken en rapportering van de meetdata

- digitaal
- analoog

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken80,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: in de laatste lesweek van sem 2
Beoordelaar: lector(en) - semester 2
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Toetsmethode: casus Bron: open boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: permanent product Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus Bron: open boekToetsmedium: digitaal Toetsmoment: momentopname op examen Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het academiejaar zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie aan de student worden meegedeeld.

Verplichte aanwezigheid tijdens de labo’s (permanente evaluatie) en bijhorende consequenties

‐ Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s:

o omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

o omdat je tijdens de contactmomenten intensief in groep samenwerkt, waardoor medestudenten een belangrijke bron van leren zijn.

‐ Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.

‐ Als je tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 2 keer afwezig bent (ongewettigd of gewettigd zonder in te halen), dan kunnen we je omwille van veiligheidsredenen niet laten deelnemen aan de deelexamens in de eerste examenperiode of aan het examen tijdens de tweede examenperiode.

‐ Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen tijdens het LANLAB. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.

‐ Je kan uitzonderlijk ook een mislukt of onafgewerkt labo inhalen tijdens het LANLAB (enkel indien je aanwezig was tijdens het reguliere labo). Hiervoor dien je een aanvraag in bij de lector.

‐ W&S-studenten die voor hun werk langdurig in het buitenland verblijven, kunnen uitzonderlijk een labo inhalen tijdens het LANLAB. Dit bespreek je vooraf met de lector.

Voor studenten die in eerste zittijd de code “fail” hebben ontvangen, is deelname aan tweede zit enkel mogelijk wanneer voldoende relevante praktijkervaring aangetoond kan worden, waaruit moet blijken dat het veiligheidsrisico en de handelsbekwaamheid van de student als aanvaardbaar beschouwd kunnen worden. De vakgroep landmeten zal hierover beslissen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het examen mist , kan dat inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

De student registreert zijn afwezigheid op het examen in iBaMaFlex voor de aanvang van het gemiste examen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student kan de datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ terugvinden op de academische kalender via digitap.ap.be.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.