Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Schattingen en plaatsbeschrijving 439608/3388/2425/1/71
Studiegids

Schattingen en plaatsbeschrijving 4

39608/3388/2425/1/71
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Roover Tineke, Hardijzer Aster
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 26,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Technische uitrusting 3 OF eerder ingeschreven voor Technische uitrusting 3) EN eerder ingeschreven voor Bouwmaterialen 1 EN (eerder ingeschreven voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1 OF eerder ingeschreven voor Vastgoedrekenen 1).

Korte omschrijving

In dit olod komt de waardebepaling en plaatsbeschrijving van het residentiëel vastgoed aan bod.

Tijdens de theoretische lessen wordt kort geschetst hoe de vastgoedmarkt eruit ziet en wat de waardebepalende factoren van potentiële bouwgronden en woningen zijn. Daarna komen de verschillende schattingtechnieken aan bod. Je leert hoe je op basis daarvan een volwaardig schattingsverslag opmaakt. In de werkcolleges ga je zelf aan de slag en wordt de theorie omgezet in praktijk. Hierbij worden de verschillende technieken ingeoefend en toegepast.

Een landmeter- of vastgoedexpert kan verschillende plaatsbeschrijvingen en expertises uitvoeren. In dit onderdeel komen de de taken en de verantwoordelijkheden van een expert aanbod. Het verslag plaatsbeschrijving en huurschade komen uitgebreid aan bod aan de hand van praktijkvoorbeelden

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student handelt volgens de deontologische code en kan de aansprakelijkheid van de expert en de gevolgen inschatten
De student handelt volgens de plichtenleer en kan de aansprakelijkheid van de expert en de gevolgen inschatten
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de invloedsfactoren op en de kenmerken van de vastgoedmarkt bespreken
De student kan de verschillende schattingsmethoden toepassen
De student kan de verschillende soorten waarden definiëren
De student kan de waardebepalende factoren van onroerende goederen kritisch beoordelen
De student kan zelfstandig een schattingsverslag opmaken
De student kan zich op een correcte manier documenteren bij de opmaak van een schattingsverslag
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de inhoud en verloop van verschillende soorten expertises beschrijven
De student kan de verschillende soorten plaatsbeschrijvingen definiëren
De student kan een huurschade berekenen
De student kan een PV van plaatsbeschrijving opmaken
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Expertise:
* Soorten expertisen
* Het private deskundigenonderzoek
* Het gerechtelijk deskundigenonderzoek
* Aansprakelijkheid van de expert
* Verzoeningscommissie bouw

2. Plaatsbeschrijvingen
* Soorten plaatsbeschrijving
* Huurschade
* Cases en oefeningen
*Opmaken locatieve plaatsbeschrijving

3. Schattingen
* Profiel van een schatter
* Soorten waarden
* Opdrachtgevers
* Kenmerken en principes van de vastgoedmarkt
* Waardebepaling van gronden gelegen in woonzone en landbouwzone
* Waardebepaling van residentiële gebouwen
* Cases en oefeningen
* Opmaken schattingsverslag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op het examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: eenmalig op het examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op het examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: eenmalig op het examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal via digitap
Toetsmoment: eenmalig product tijdens de lesweken
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van één van de opdrachten 'vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken' resulteert in een 0-score voor die opdracht.


De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:


- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.


De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan het bijbehorende plaatsbezoek, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, zal op een, door de docent, later gekozen tijdstip het plaatsbezoek kunnen inhalen. Hieruit vloeit dan ook een andere groepsindeling voort. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.