Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
International Social (Care) Work Week39486/3382/2425/1/39
Studiegids

International Social (Care) Work Week

39486/3382/2425/1/39
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket orthopedagogie Bachelor 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hofman Bart, Moentjens Gwendy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De bacheloropleidingen Sociaal werk en Orthopedagogie organiseren in november samen een internationale week. Deze internationale week (van 4
november tot en met 8 november 2024) heeft als doel om studenten en docenten over de grenzen heen te laten kijken en te inspireren. Je maakt kennis
met denkkaders, methoden en praktijken binnen het sociaal agogisch werkveld in Europa en de rest van de wereld. De week vormt de basis voor dit
opleidingsonderdeel. Samen met studenten uit andere opleidingen laat je je inspireren door internationale voorbeelden. Aan de hand van
gastcolleges/workshops worden diverse thema’s met een Europese en mondiale bril bekeken en dit op niveau van: de sociaal-agogische praktijk, de
opleiding, het beroep en de organisatie. De voertaal is Engels en Nederlands.

Begincompetenties (tekst)

Kan basis Engels gebruiken.
De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA-normen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in bruggen bouwen: Multi- en interdisciplinair werken.
Je reflecteert over de meerwaarde van interdisciplinair samenwerken voor je toekomstige beroepsuitoefening.
Je legt uit hoe de eigen discipline overeenkomt of verschilt van andere disciplines/benaderingen die je tijdens de internationale week tegenkwam.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
Je integreert inzichten verworven uit de literatuurstudie (minimaal 3 anderstalige bronnen waarvan minimum 1 Engelstalige) en de internationale week bij het opbouwen van de paper.
Internationaal gericht
Je verbindt internationale concepten, thema's, vernieuwende ideeën, sociaal-professionele kaders, … uit de internationale week met een breder sociaal-cultureel en internationaal perspectief.
Je legt uit hoe de nieuw geleerde internationale inhouden gebruikt kunnen worden de praktijk.
Cultuursensitief handelen
Je toont in je paper respect voor ieders uniciteit en culturele identiteit.
Je reflecteert hoe de gekozen ervaring en de internationale/interculturele ontmoetingen je kijk op het werkveld en je mensbeeld (referentiekader) hebben beïnvloed.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel komen relevante en actuele thema’s in een internationale context aan bod. Volgende leerinhouden kunnen deel uitmaken van het opleidingsonderdeel: basiskennis en inzichten i.v.m. internationale instellingen (EU, Verenigde Naties, IMF, Wereldbank, NGO’s, concept ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘globalisering’, …), empowerment, inclusie, omgaan met probleemgedrag, dossiervorming, deontologie, jeugdhulpverlening (bescherming-sanctie), onderwijs (-vernieuwing), werken met de context, life events (bv. de dood),…

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Bijkomend tekstmateriaal en PowerPointpresentaties uit de colleges en gastcolleges op Digitap
Extra literatuur op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken100,001. Korte omschrijving van de toets:
Kennistoets: 100% werkstuk Individuele opdracht
2. Toetsmethode : werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: digitaal (Toetsmoment: momentopname na proces)
5. Beoordelaar: lector
6. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten
afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
7) Er geldt een verplichte aanwezigheid tijdens alle leeractiviteiten van de internationale week. Je verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in IbaMaFlex.
Bij elke gewettigde afwezigheid dient de student een vervangopdracht uit te voeren. (zie studiewijzer voor meer concrete informatie hieromtrent). De omvang van de vervangtaak is afhankelijk van de duur van de afwezigheid. Wanneer de student de vervangtaak niet correct uitvoert of tijdig indient, dan worden 2 punten afgetrokken van de score voor de paper.
Bij elke ongewettigde afwezigheid worden er 4 punten per gemiste leeractiviteit afgetrokken van de score behaald op het
werkstuk. Bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten krijg je een nul voor het gehele opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. Je kan geen werkstuk meer indienen voor de eerste examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,001. Korte omschrijving van de toets:
Individuele opdracht
Het werkstuk van de eerste examenperiode wordt aan de hand van de feedback van de lector herwerkt.
Deze feedback krijgt de student op het feedbackmoment tijdens het academiejaar of op het
inzagemoment van de eerste examenperiode.
Voor inhoudelijke- en vormvereisten van de paper: zie studiewijzer.
Bij ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten, kan je een nieuwe opdracht voor het werkstuk vragen aan de verantwoordelijke lector. Je kan op basis van deze vervangopdracht een werkstuk indienen tijdens de tweede examenperiode.
2. Toetsmethode: werkstuk (100%)
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: digitaal
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten conform de afspraken binnen de opleiding.
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal